Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim
59-600 Lwówek Śląski ul. Aleja Wojska Polskiego
Tel. 75 645 32 36 Fax
Gmina
-Lwówek Ślaski
SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 R. O POMOCY OSOBOM 
UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)
za IV kwartał 2014 r.
A. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa,
    liczba wypłaconych świadczeń oraz informacje na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych
Lp.
Wyszczególnienie
Kwoty narastająco od początku roku w złotych 
Liczba wypłaconych świadczeń narastająco od początku roku 
pierwszy miesiąc kwartału
dwa miesiące kwartału
trzy miesiące kwartału
pierwszy miesiąc kwartału
dwa miesiące kwartału
trzy miesiące kwartału
12345678
1.
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:
1 107 3251 211 3801 316 6722 9743 2533 536
1.1.
0 - 17 lat
943 0101 028 2701 115 5672 5142 7442 980
1.2.
18 - 24 lat
162 965181 760199 755451500547
1.3.
25 lat i więcej
1 3501 3501 350999
2.
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:
154 386,29170 489,14185 544,94XXX
2.1.
- przekazane na dochody budżetu państwa
92 631,79102 293,42111 326,94XXX
2.2.
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela
30 877,2534 097,8637 109,00XXX
2.3.
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika
30 877,2534 097,8637 109,00XXX
3.
Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych, z tego:
59 42365 62171 813XXX
3.1.
- przekazane przez gminę na dochody własne 
50 83055 60560 496XXX
3.2.
- przekazane przez inne gminy
8 59310 01611 317XXX
4.
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu budżetowej2)
5 695 0865 751 3395 846 940XXX
5.
Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:
000XXX
5.1.
- art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej "ustawą"
000XXX
5.2.
- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy
000XXX
5.3.
- art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy
000XXX
6.
Wygaszenie należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów, z tego:
18 99556 45356 453XXX
6.1.
- należności, które wygasły zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy
000XXX
6.2.
- należności, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy
18 99556 45356 453XXX
_________ 
1) Niepotrzebne skreślić
2) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 4.B. Informacje na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
Lp.
Wyszczególnienie
Kwoty narastająco od początku roku (w zł)1)
pierwszy miesiąc kwartału
dwa miesiące kwartału
trzy miesiące kwartału
12345
1.
Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca
6 8566 8566 856
2.
Kwota umorzonych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
000
3.
Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których w danym miesiącu podjęto decyzję o rozłożeniu na raty
000
4.
Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, potrącona w danym miesiącu z bieżąco wypłacanych świadczeń
500500500
_________ 
1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1.C. Informacje na temat zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz niepodjętych świadczeń 
Lp.
Wyszczególnienie
Kwoty narastająco od początku roku (w zł)
pierwszy miesiąc kwartału
dwa miesiące kwartału
trzy miesiące kwartału
12345
1.
Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
500500500
1.1.
- w tym podlegających zwrotowi do budżetu państwa
500500500
2.
Kwota niepodjętych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
000
2.1.
- w tym podlegających zwrotowi do budżetu państwa
000
D. Informacje na temat kosztów obsługi 
Lp.
Wyszczególnienie
Kwoty narastająco od początku roku w zł1)
pierwszy miesiąc kwartału
dwa miesiące kwartału
trzy miesiące kwartału
12345
1.
Wysokość planowanych w danym roku wydatków budżetu państwa w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej2) (wg stanu na ostatni dzień miesiąca)
5 265 8705 314 8705 282 520
2.
Otrzymana z budżetu państwa w danym miesiącu dotacja w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej2)
4 495 4004 905 4005 282 520
3.
Dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi
134 862147 162158 476
4.
Wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:
30 47934 96037 500
4.1.
- wydatki na wynagrodzenia
30 47934 96037 500
4.2.
- wydatki inwestycyjne
000
5.
Wydatki na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:
1 8001 9002 000
5.1.
- wydatki na wynagrodzenia
1 8001 9002 000
5.2.
- wydatki inwestycyjne
000
6.
Pokryte z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej2) wydatki na:
32 27936 86039 500
6.1.
- obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego
30 47934 96037 500
6.2.
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych
1 8001 9002 000
7.
Pokryte z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy wydatki na:
000
7.1.
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych
000
7.2.
- obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego
000
8.
Liczba osób zajmujących się realizacją ustawy, w tym:
222
8.1.
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty)
2,002,002,00
8.2.
- zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
000
8.3.
- innych
000
_________ 
1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1, 8, 8.1, 8.2 i 8.3.
2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.E. Informacja na temat prowadzonych postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
Lp.
Wyszczególnienie
Wykonanie miesięczne
pierwszy miesiąc kwartału
drugi miesiąc kwartału
trzeci miesiąc kwartału
12345
1.
Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela
1322714
1.1.
- w tym: stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia
000
2.
Liczba spraw, w których rozłożono na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
000
3.
Liczba decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
000
4.
Liczba decyzji umarzających należności od dłużników alimentacyjnych, w tym na podstawie:
000
4.1.
- art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy
000
4.2.
- art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
000
4.3.
- art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy
000
4.4.
- art. 30 ust. 2 ustawy
000
5.
Liczba spraw, w których wygaszono należności, z tego:
020
5.1.
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie art. 23 ust. 9 ustawy
000
5.2.
- od dłużników alimentacyjnych na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy
020
6.
Liczba decyzji ostatecznych dotyczących funduszu alimentacyjnego wydanych przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze, w tym:
000
6.1.
- pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego
000
6.2.
- zmieniających decyzję organu właściwego
000
6.3.
- uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia
000
F. Informacje na temat osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych
Lp.
Wyszczególnienie
Wykonanie miesięczne
pierwszy miesiąc kwartału
drugi miesiąc kwartału
trzeci miesiąc kwartału
12345
1.
Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:
155173181
1.1.
- bez dochodu
414550
1.2.
- od 0,01 do 100 zł
354040
1.3.
- od 100,01 do 252 zł
171819
1.4.
- od 252,01 do 362,50 zł
151717
1.5.
- od 362,51 do 504 zł
131516
1.6.
- od 504,01 do 583 zł
81010
1.7.
- od 583,01 do 725 zł
262829
2.
Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego:
155173181
2.1.
- z 1 osobą uprawnioną
98112117
2.2.
- z 2 osobami uprawnionymi
373943
2.3.
- z 3 osobami uprawnionymi
131413
2.4.
- z 4 i więcej osobami uprawnionymi
566
3.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą zobowiązanązobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej
232625
4.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej
131616
5.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodzica niepozostającego w związku małżeńskim
193212224
6.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodziców niepozostających w związku małżeńskim
343
7.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego na siebie
222
8.
Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysokości:
234260270
8.1.
- do 100 zł
122
8.2.
- od 100,01 do 200 zł
212727
8.3.
- od 200,01 do 300 zł
556368
8.4.
- od 300,01 do 400 zł
757679
8.5.
- od 400,01 do 500 zł
829294
9.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zasądzone zostało świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości:
234260270
9.1.
- do 100 zł
422
9.2.
- od 100,01 do 200 zł
212727
9.3.
- od 200,01 do 300 zł
526368
9.4.
- od 300,01 do 400 zł
757881
9.5.
- od 400,01 do 500 zł
829092
9.6.
- od 500,01 do 700 zł
000
9.7.
- od 700,01 do 900 zł
000
9.8.
- od 900,01 zł
000
10.
Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobieranych w związku z zamieszkiwaniem dłużnika alimentacyjnego poza granicami Polski, w tym:
111
10.1.
- w związku z niemożnością wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów
000
11.
Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie
242242242
G. Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych
Lp.
Wyszczególnienie
Liczba podjętych działań (wykonanie miesięczne)
Liczba podjętych działań, które w kwartale doprowadziły do wzrostu ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust.1 pkt 1-4 ustawy
pierwszy miesiąc kwartału
drugi miesiąc kwartału
trzeci miesiąc kwartału
123456
1.
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego
0110
2.
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego
0000
3.
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy
0000
4.
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego
0110
5.
Informacje od starosty o odmowie dokonania przez dłużnika alimentacyjnego czynności, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy
000X
6.
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
0040
7.
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
0000
8.
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w tym:
001X
8.1.
- na podstawie art. 5 ust. 3a ustawy
000X
9.
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par 1 Kodeksu karnego
0000
10.
Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
0000
11.
Skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
002X
12.
Wystąpienie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób
0000
13.
Informacje przekazywane do sądu o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego (art. 3 ust. 8 ustawy)
0000
14.
Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy
0000

Osoba sporządzająca sprawozdanie: Organ sporządzający sprawozdanie:
imię i nazwisko:
Małgorzata Padewska
Gmina
-
telefon: 756453236
e-mail:
podpis: ....................................................
data: 2015-01-13
Uwagi:sprawozdanie za IV kwatrał