Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim
59-600 Lwówek Śląski ul. Aleja Wojska Polskiego
Tel. 75 645 32 36 Fax
Gmina
-
SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 R. O POMOCY OSOBOM 
UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)
za IV kwartał 2015 r.
A. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa,
    liczba wypłaconych świadczeń oraz informacje na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych
Lp.
Wyszczególnienie
Kwoty narastająco od początku roku w złotych 
Liczba wypłaconych świadczeń narastająco od początku roku 
pierwszy miesiąc kwartału
dwa miesiące kwartału
trzy miesiące kwartału
pierwszy miesiąc kwartału
dwa miesiące kwartału
trzy miesiące kwartału
12345678
1.
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:
981 3001 083 9701 176 1902 6172 8803 130
1.1.
0 - 17 lat
794 830875 650949 7202 1302 3392 544
1.2.
18 - 24 lat
184 970206 820224 970477531576
1.3.
25 lat i więcej
1 5001 5001 500101010
2.
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:
135 900,80144 395,73158 504,17XXX
2.1.
- przekazane na dochody budżetu państwa
81 540,3786 637,3295 102,41XXX
2.2.
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela
28 410,7231 808,7037 452,05XXX
2.3.
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika
25 949,7125 949,7125 949,71XXX
3.
Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych, z tego:
54 70358 10163 744XXX
3.1.
- przekazane przez gminę na dochody własne 
46 04349 44155 084XXX
3.2.
- przekazane przez inne gminy
8 6608 6608 660XXX
4.
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu budżetowej2)
6 676 1926 770 9816 853 444XXX
5.
Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:
000XXX
5.1.
- art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej "ustawą"
000XXX
5.2.
- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy
000XXX
5.3.
- art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy
000XXX
6.
Wygaszenie należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów, z tego:
10 85010 85010 850XXX
6.1.
- należności, które wygasły zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy
000XXX
6.2.
- należności, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy
10 85010 85010 850XXX
_________ 
1) Niepotrzebne skreślić
2) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 4.B. Informacje na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
Lp.
Wyszczególnienie
Kwoty narastająco od początku roku (w zł)1)
pierwszy miesiąc kwartału
dwa miesiące kwartału
trzy miesiące kwartału
12345
1.
Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca
000
2.
Kwota umorzonych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
000
3.
Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których w danym miesiącu podjęto decyzję o rozłożeniu na raty
4 0004 0004 000
4.
Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, potrącona w danym miesiącu z bieżąco wypłacanych świadczeń
000
_________ 
1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1.C. Informacje na temat zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz niepodjętych świadczeń 
Lp.
Wyszczególnienie
Kwoty narastająco od początku roku (w zł)
pierwszy miesiąc kwartału
dwa miesiące kwartału
trzy miesiące kwartału
12345
1.
Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
120226332
1.1.
- w tym podlegających zwrotowi do budżetu państwa
0106212
2.
Kwota niepodjętych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
000
2.1.
- w tym podlegających zwrotowi do budżetu państwa
000
D. Informacje na temat kosztów obsługi 
Lp.
Wyszczególnienie
Kwoty narastająco od początku roku w zł1)
pierwszy miesiąc kwartału
dwa miesiące kwartału
trzy miesiące kwartału
12345
1.
Wysokość planowanych w danym roku wydatków budżetu państwa w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej2) (wg stanu na ostatni dzień miesiąca)
4 937 6004 937 6004 937 600
2.
Otrzymana z budżetu państwa w danym miesiącu dotacja w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej2)
4 147 4004 534 4004 937 600
3.
Dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi
124 422136 032148 128
4.
Wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:
28 63531 66634 382
4.1.
- wydatki na wynagrodzenia
28 63531 66634 382
4.2.
- wydatki inwestycyjne
000
5.
Wydatki na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:
800850900
5.1.
- wydatki na wynagrodzenia
800850900
5.2.
- wydatki inwestycyjne
000
6.
Pokryte z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej2) wydatki na:
29 43532 51635 282
6.1.
- obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego
28 63531 66634 382
6.2.
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych
800850900
7.
Pokryte z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy wydatki na:
000
7.1.
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych
000
7.2.
- obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego
000
8.
Liczba osób zajmujących się realizacją ustawy, w tym:
222
8.1.
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty)
2,002,002,00
8.2.
- zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
000
8.3.
- innych
000
_________ 
1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1, 8, 8.1, 8.2 i 8.3.
2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.E. Informacja na temat prowadzonych postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
Lp.
Wyszczególnienie
Wykonanie miesięczne
pierwszy miesiąc kwartału
drugi miesiąc kwartału
trzeci miesiąc kwartału
12345
1.
Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela
126524
1.1.
- w tym: stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia
000
2.
Liczba spraw, w których rozłożono na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
100
3.
Liczba decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
000
4.
Liczba decyzji umarzających należności od dłużników alimentacyjnych, w tym na podstawie:
000
4.1.
- art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy
000
4.2.
- art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
000
4.3.
- art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy
000
4.4.
- art. 30 ust. 2 ustawy
000
5.
Liczba spraw, w których wygaszono należności, z tego:
000
5.1.
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie art. 23 ust. 9 ustawy
000
5.2.
- od dłużników alimentacyjnych na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy
000
6.
Liczba decyzji ostatecznych dotyczących funduszu alimentacyjnego wydanych przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze, w tym:
000
6.1.
- pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego
000
6.2.
- zmieniających decyzję organu właściwego
000
6.3.
- uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia
000
F. Informacje na temat osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych
Lp.
Wyszczególnienie
Wykonanie miesięczne
pierwszy miesiąc kwartału
drugi miesiąc kwartału
trzeci miesiąc kwartału
12345
1.
Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:
119162164
1.1.
- bez dochodu
355758
1.2.
- od 0,01 do 100 zł
293435
1.3.
- od 100,01 do 252 zł
121515
1.4.
- od 252,01 do 362,50 zł
101313
1.5.
- od 362,51 do 504 zł
71313
1.6.
- od 504,01 do 583 zł
889
1.7.
- od 583,01 do 725 zł
182221
2.
Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego:
119162164
2.1.
- z 1 osobą uprawnioną
79114113
2.2.
- z 2 osobami uprawnionymi
283537
2.3.
- z 3 osobami uprawnionymi
91010
2.4.
- z 4 i więcej osobami uprawnionymi
223
3.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą zobowiązanązobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej
212727
4.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej
131616
5.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodzica niepozostającego w związku małżeńskim
135174181
6.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodziców niepozostających w związku małżeńskim
578
7.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego na siebie
111
8.
Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysokości:
175225233
8.1.
- do 100 zł
112
8.2.
- od 100,01 do 200 zł
91419
8.3.
- od 200,01 do 300 zł
505861
8.4.
- od 300,01 do 400 zł
476463
8.5.
- od 400,01 do 500 zł
688888
9.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zasądzone zostało świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości:
175225233
9.1.
- do 100 zł
312
9.2.
- od 100,01 do 200 zł
91419
9.3.
- od 200,01 do 300 zł
505861
9.4.
- od 300,01 do 400 zł
456464
9.5.
- od 400,01 do 500 zł
688887
9.6.
- od 500,01 do 700 zł
000
9.7.
- od 700,01 do 900 zł
000
9.8.
- od 900,01 zł
000
10.
Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobieranych w związku z zamieszkiwaniem dłużnika alimentacyjnego poza granicami Polski, w tym:
000
10.1.
- w związku z niemożnością wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów
000
11.
Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie
250251251
G. Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych
Lp.
Wyszczególnienie
Liczba podjętych działań (wykonanie miesięczne)
Liczba podjętych działań, które w kwartale doprowadziły do wzrostu ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust.1 pkt 1-4 ustawy
pierwszy miesiąc kwartału
drugi miesiąc kwartału
trzeci miesiąc kwartału
123456
1.
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego
0100
2.
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego
0000
3.
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy
0000
4.
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego
0500
5.
Informacje od starosty o odmowie dokonania przez dłużnika alimentacyjnego czynności, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy
000X
6.
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
0000
7.
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
0100
8.
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w tym:
000X
8.1.
- na podstawie art. 5 ust. 3a ustawy
000X
9.
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par 1 Kodeksu karnego
0000
10.
Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
0000
11.
Skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
011X
12.
Wystąpienie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób
0000
13.
Informacje przekazywane do sądu o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego (art. 3 ust. 8 ustawy)
0000
14.
Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy
00300

Osoba sporządzająca sprawozdanie: Organ sporządzający sprawozdanie:
imię i nazwisko:
Małgorzata Padewska
Gmina
-
telefon: 756453236
e-mail:
podpis: ....................................................
data: 2016-01-11
Uwagi:sprawozdanie FA za Iv kwartał 2015