MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MGOPS Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
Tel. 075-645 32 32    Fax
MPiPS-03

Sprawozdanie półroczne i roczne
z udzielonych świadczeń
pomocy społecznej - pieniężnych,
w naturze i usługach

za I-XII 2008 r.
Adresat:
WPS Woj. Dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON:
003271573
Przekazać / wysłać w terminie
do 10 lutego i 10 sierpnia1)

1) Do 10 sierpnia roku bieżącego i 10 lutego roku następnego. Daty powyższe obowiązują Służby Wojewody realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej w zależności od rodzaju sprawozdania (półroczne, roczne).

DZIAŁ 1.
ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ
WYSZCZEGÓLNIENIEOGÓŁEM
01

OGÓŁEM (w.2+3+4+23+41+42+44+46+48+49)

121

SŁUŻBY WOJEWODY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

20

REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ

30

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
(w. 5+6+7+8+10+11+12+13+14+16+17+18+19+20+21+22)

40

z tego:

dyrektor, zastępca dyrektora

50

kierownik, zastępca kierownika

60

kierownik działu

70

kierownik sekcji

80

pracownicy socjalni ogółem
(w. 10+11+12+13+15)

90

z tego:

starszy specjalista pracy socjalnej

100

specjalista pracy socjalnej

110

starszy pracownik socjalny

120

pracownik socjalny

130

główny specjalista

140

w tym: (z wiersza 14)

będący pracownikiem socjalnym

150

starszy specjalista pracy z rodziną

160

specjalista pracy z rodziną

170

aspirant pracy socjalnej

180

konsultant

190

koordynator ds. komputeryzacji

200

radca prawny

210

pozostali pracownicy

220

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
(w. 24+25+27+28+29+30+32+34+35+36+37+38+39+40)

2321

z tego:

kierownicy

241

zastępcy kierowników

251

pracownicy socjalni ogółem
(w. 27+28+29+30+33)

2610

z tego:

starszy specjalista pracy socjalnej

270

specjalista pracy socjalnej

282

starszy pracownik socjalny

293

pracownik socjalny

305

w tym (z wiersza 26):

w rejonach opiekuńczych

3110

główny specjalista

320

w tym: (z wiersza 32)

będący pracownikiem socjalnym

330

aspirant pracy socjalnej

340

pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze

350

pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze

360

konsultant

370

koordynator ds. komputeryzacji

380

radca prawny

390

pozostali pracownicy

409

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

410

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

420

w tym:

rodzinnego

430

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

440

w tym:

zatrudnieni na podstawie ustawy karta nauczyciela

450

OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE

460

w tym:

zatrudnieni na podstawie ustawy karta nauczyciela

470

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

480

OŚRODKI WSPARCIA

490

w tym:

środowiskowe domy samopomocy

500

dzienne domy pomocy

510

noclegownie (domy noclegowe itp.)

520

inne ośrodki wsparcia

530DZIAŁ 2A.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM
FORMY POMOCYLICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIELICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ
w zł
LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
012345

RAZEM

176
X
209 93875147

ZASIŁKI STAŁE - ogółem

276652209 93875147

w tym przyznany dla osoby:

samotnie gospodarującej

349453173 1444949

pozostającej w rodzinie

42719936 7942698

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ

500000

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

600000
Wiersz 1, kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 5 i 6.
W kolumnie 1, 4 i 5 podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osoba (rodzina) została wymieniona TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń.DZIAŁ 2B.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN
FORMY POMOCYLICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIELICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ 1)
w zł
LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
012345

RAZEM

1634
X
649 5713661 155

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

2160896225 275160494

w tym:

środki własne

3
X
X
0
X
X

dotacja

4
X
X
225 275
X
X

w tym przyznane z powodu (z wiersza 2):

bezrobocia

5156861215 861156481

długotrwałej choroby

62392126

niepełnosprawności

75308 016524

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

81247711

SCHRONIENIE

922413 07422

POSIŁEK

1033842 359174 414163712

w tym dla:

dzieci

1132039 227155 286137681

UBRANIE

1200000

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM

13248 97889 9842425

w tym:

specjalistyczne

1400000

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ

1500000

w tym dla:

osób bezdomnych

1600000

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO

17222 70023

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO

1800000

SPRAWIENIE POGRZEBU

19338 82633

w tym osobom:

bezdomnym

2000000

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM

21244
X
145 298239740

w tym:

zasiłki specjalne celowe

22405217 1414097

POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM

230
X
000

w tym:

w naturze

2400000

zasiłki

2500000

pożyczka

2600000

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)

27
X
X
X
42134

INTERWENCJA KRYZYSOWA

28
X
X
X
00

PRACA SOCJALNA

29
X
X
X
130416

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznejLICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.LICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁLICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
33132 46037
1) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23.
We wszystkich wierszach działu 2B - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-03 - podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osobę (rodzinę) wymieniono TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń.DZIAŁ 2C-1.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

POMOC MAJĄCA NA CELU ŻYCIOWE USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJĘ ZE ŚRODOWISKIEM DLA OPUSZCZAJĄCYCH:

WYSZCZEGÓLNIENIEZADANIA WŁASNE
POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIEL-
NIENIE
POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUO-
WANIE NAUKI
UZYSKANIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW MIESZKANIO-
WYCH
w tymPOMOC NA ZAGOSPODARO-
WANIE W FORMIE RZECZOWEJ
POMOC W UZYSKANIU ZATRUDNIENIAPRACA SOCJALNA
w mieszkaniu chronionym
12345678

RODZINY ZASTĘPCZE

10000000

liczba osób

20000000

liczba świadczeń

300000
X
X

kwota świadczeń

400000
X
X

CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE TYPU RODZINNEGO I SOCJALIZACYJNEGO

50000000

liczba osób

60000000

liczba świadczeń

700000
X
X

kwota świadczeń

800000
X
X

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

90000000

liczba osób

100000000

liczba świadczeń

1100000
X
X

kwota świadczeń

1200000
X
X

SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

130000000

liczba osób

140000000

liczba świadczeń

1500000
X
X

kwota świadczeń

1600000
X
X

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

170000000

liczba osób

180000000

liczba świadczeń

1900000
X
X

kwota świadczeń

2000000
X
X

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII ZAPEWNIAJĄCE CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ

210000000

liczba osób

220000000

liczba świadczeń

2300000
X
X

kwota świadczeń

2400000
X
X

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

250000000

liczba osób

260000000

liczba świadczeń

2700000
X
X

kwota świadczeń

2800000
X
X

DOMY DLA MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

290000000

liczba osób

300000000

liczba świadczeń

3100000
X
X

kwota świadczeń

3200000
X
X

SCHRONISKA DLA NIELETNICH

330000000

liczba osób

340000000

liczba świadczeń

3500000
X
X

kwota świadczeń

3600000
X
X

ZAKŁADY POPRAWCZE

370000000

liczba osób

380000000

liczba świadczeń

3900000
X
X

kwota świadczeń

4000000
X
X
W wierszach 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 i 37 podana jest liczba odpowiednio rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych itd., z których osobom udzielono pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.DZIAŁ 2C-2.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

RODZINY ZASTĘPCZE

WYSZCZEGÓLNIENIELICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE 1)LICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁLICZBA RODZINLICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 2)
012345

RODZINY ZASTĘPCZE - OGÓŁEM

10
X
000

w tym:

RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM

200000

w tym:

pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem

300000

w tym:

pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

400000

jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny

500000

jednorazowa pomoc losowa

600000

okresowa pomoc losowa

700000

rzeczowa pomoc losowa

800000

RODZINY NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM

900000

w tym:

pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem

1000000

w tym:

pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

1100000

jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny

1200000

jednorazowa pomoc losowa

1300000

okresowa pomoc losowa

1400000

rzeczowa pomoc losowa

1500000

ZAWODOWE NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM

1600000

w tym:

WIELODZIETNE

1700000

w tym:

pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem

1800000

w tym:

pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

1900000

jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny

2000000

jednorazowa pomoc losowa

2100000

okresowa pomoc losowa

2200000

rzeczowa pomoc losowa

2300000

wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej

2400000

SPECJALISTYCZNE

2500000

w tym:

pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem

2600000

w tym:

pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

2700000

jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny

2800000

jednorazowa pomoc losowa

2900000

okresowa pomoc losowa

3000000

rzeczowa pomoc losowa

3100000

wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji specjalistycznej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej

3200000

O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO

3300000

w tym:

pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem

3400000

w tym:

pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

3500000

jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny

3600000

jednorazowa pomoc losowa

3700000

okresowa pomoc losowa

3800000

rzeczowa pomoc losowa

3900000

wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego

4000000

wynagrodzenie osoby pozostającej w gotowości pełnienia zadań pogotowia rodzinnego

4100000
1) Za osobę, której decyzją przyznano świadczenie należy uznać dziecko lub dzieci, na które przyznawane jest świadczenie lub w przypadku wiersza 24, 32, 40, 41 dorosłego członka rodziny zastępczej, na którego wypłacane jest wynagrodzenie.
2) W kolumnie 5 podana jest liczba wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a nie tylko przyjętych w okresie sprawozdawczym.DZIAŁ 2C-3.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

POMOC DLA UCHODŹCÓW

FORMY POMOCYLICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIELICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ
w zł
LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
012345

POMOC DLA UCHODŹCÓW - OGÓŁEM

10
X
000

w tym:

świadczenia pieniężne na utrzymanie

200000

wydatki związane z nauką języka polskiego

300000

praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach

4
X
X
X
00DZIAŁ 3.
RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
WYSZCZEGÓLNIENIELICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
OGÓŁEMw tym:
NA WSI*
01234

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)

16453942041 201

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

2767541147

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

36343661891 155

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem

4
X
13056416

w tym:

wyłącznie w postaci pracy socjalnej

5
X
4018128
* Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.DZIAŁ 4.
POWODY PRZYZNANIA POMOCY
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
OGÓŁEMw tym:
NA WSI *
0123

UBÓSTWO

17639220

SIEROCTWO

2000

BEZDOMNOŚĆ

3208

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

45237306

W TYM:

WIELODZIETNOŚĆ

54332265

BEZROBOCIE

6243131799

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

715480397

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

87935187

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

98340402

W TYM:

RODZINY NIEPEŁNE

105324211

RODZINY WIELODZIETNE

113920239

PRZEMOC W RODZINIE

12000

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI

13000

ALKOHOLIZM

1431562

NARKOMANIA

15000

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO

16202

BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

17000

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY

18000

ZDARZENIE LOSOWE

19338

SYTUACJA KRYZYSOWA

20000

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

21000
* Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.DZIAŁ 5*.
Typy rodzin objętych pomocą społeczną
WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
OGÓŁEMw tym:
NA WSI
0123

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)

14342221 329

o liczbie osób

1

214358143

2

35016100

3

48242246

4

56045240

5

64220210

6 i więcej

75741390

w tym (z wiersza 1)

rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 9+10+11+12+13+14+15)

8186105895

o liczbie dzieci

1

94825170

2

106136257

3

114120215

4

121912126

5

1313892

6

142216

7 i więcej

152219

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 17+18+19+20)

167131269

o liczbie dzieci

1

1723752

2

1819858

3

1911846

4 i więcej

20188113

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz 22+23+24+25)

218539216

o liczbie osób

1

22321332

2

2320640

3

2411733

4 i więcej

252213111
* Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.DZIAŁ 6A.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM - FINANSOWANE Z BUDŻETU GMIN ZE ŚRODKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ
WYSZCZEGÓLNIENIE PODMIOT PROWADZĄCY - GMINAINNY PODMIOT PROWADZĄCY
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
1234567

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1000000

OŚRODKI WSPARCIA

2000000

z tego:

środowiskowe domy samopomocy

3000000

dzienne domy pomocy

4000000

noclegownie, schroniska, domy dla bezdomnych

5000000

jadłodajnie

6000000

kluby samopomocy

7000000

inne ośrodki wsparcia

8000000

RODZINNE DOMY POMOCY

9000000

MIESZKANIA CHRONIONE

10000000

w tym:

dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek opiek. - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

11000000

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

12000000

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

13000000

w tym:

dla ofiar przemocy w rodzinie

14000000

dla ofiar handlu ludźmi

15000000

DZIENNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

16000000

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

170
X
00
X
0

w tym:

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO

180
X
00
X
0

w tym:

- dla rodzin naturalnych

190
X
00
X
0

- dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

200
X
00
X
0

- terapii rodzinnej

210
X
00
X
0
1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2) Liczba miejsc wg statutu.
3) Rzeczywista liczba osób korzystających w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.DZIAŁ 6B.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONADGMINNYM - FINANSOWANE Z BUDŻETU POWIATÓW ZE ŚRODKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ
WYSZCZEGÓLNIENIE PODMIOT PROWADZĄCY - POWIATINNY PODMIOT PROWADZĄCY
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
1234567

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1000000

OŚRODKI WSPARCIA

2000000

w tym:

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu

3000000

z tego (z wiersza 2):

środowiskowe domy samopomocy

4000000

dzienne domy pomocy

5000000

noclegownie, schroniska, domy dla bezdomnych

6000000

inne ośrodki wsparcia

7000000

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

8000000

MIESZKANIA CHRONIONE

9000000

dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek opiek. - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

10000000

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

11000000

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

12000000

w tym:

dla ofiar przemocy w rodzinie

13000000

dla ofiar handlu ludźmi

14000000

OŚRODKI ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZE

150
X
00
X
0

w tym prowadzące pracę:

- z rodziną naturalną

160
X
00
X
0

- z rodziną zastępczą

170
X
00
X
0

- z rodziną adopcyjną

180
X
00
X
0

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

19000000

w tym:

placówki wsparcia dziennego

20000000

w tym:

opiekuńcze

21000000

specjalistyczne

22000000

placówki interwencyjne

23000000

placówki rodzinne

24000000

placówki socjalizacyjne

25000000

placówki wielofunkcyjne

26000000

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

270
X
00
X
0

w tym:

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO

280
X
00
X
0

w tym:

- dla rodzin naturalnych

290
X
00
X
0

- dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

300
X
00
X
0

- terapii rodzinnej

310
X
00
X
0
1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2) Liczba miejsc wg statutu.
3) Rzeczywista liczba osób korzystających w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.Osoba sporządzająca sprawozdanie:
Imię i nazwisko:Mariusz Zieliński
Telefon:0756453232
Data wykonania:2008-12-31
Wersja szablonu XSLT: 1.0XSLT wersja 1.0, producent: Apache Software Foundation