MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MGOPS Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
Tel. 075-645 32 32    Fax
MPiPS-03

Sprawozdanie półroczne i roczne
z udzielonych świadczeń
pomocy społecznej - pieniężnych,
w naturze i usługach

za I-XII 2011 r.
Adresat:
WPS Woj. Dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON:
003271573
Przekazać / wysłać
do 20 lipca za I półrocze; do 20 stycznia za rok


DZIAŁ 1.
ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ
WYSZCZEGÓLNIENIEOGÓŁEM
01

OGÓŁEM (w.2+3+4+23+(41-42)+43+44+46+48+50+51)

120

SŁUŻBY WOJEWODY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

20

REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ

30

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
(w. 5+6+7+8+10+11+12+13+14+16+17+18+19+20+21+22)

40

z tego:

dyrektor, zastępca dyrektora

50

kierownik, zastępca kierownika

60

kierownik działu

70

kierownik sekcji

80

pracownicy socjalni ogółem
(w. 10+11+12+13+15)

90

z tego:

starszy specjalista pracy socjalnej

100

specjalista pracy socjalnej

110

starszy pracownik socjalny

120

pracownik socjalny

130

główny specjalista

140

w tym: (z wiersza 14)

będący pracownikiem socjalnym

150

starszy specjalista pracy z rodziną

160

specjalista pracy z rodziną

170

aspirant pracy socjalnej

180

konsultant

190

koordynator ds. komputeryzacji

200

radca prawny

210

pozostali pracownicy

220

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
(w. 24+25+27+28+29+30+32+34+35+36+37+38+39+40)

2320

z tego:

kierownicy

241

zastępcy kierowników

251

pracownicy socjalni ogółem
(w. 27+28+29+30+33)

269

z tego:

starszy specjalista pracy socjalnej

270

specjalista pracy socjalnej

282

starszy pracownik socjalny

293

pracownik socjalny

304

w tym (z wiersza 26):

w rejonach opiekuńczych

319

główny specjalista

320

w tym: (z wiersza 32)

będący pracownikiem socjalnym

330

aspirant pracy socjalnej

340

pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze

350

pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze

360

konsultant

370

koordynator ds. komputeryzacji

380

radca prawny

390

pozostali pracownicy

409

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

410

w tym:

oddelegowani z ośrodków pomocy społecznej

420

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

430

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

440

w tym:

rodzinnego

450

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

460

w tym:

zatrudnieni na podstawie ustawy karta nauczyciela

470

OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE

480

w tym:

zatrudnieni na podstawie ustawy karta nauczyciela

490

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

500

OŚRODKI WSPARCIA

510

z tego:

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

520

w tym:

Środowiskowe domy samopomocy

530

DZIENNE DOMY POMOCY

540

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

550

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH

560

INNE OŚRODKI WSPARCIA

570DZIAŁ 2A.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM
FORMY POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA 2)LICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ 1)
w zł
LICZBA RODZIN 2)LICZBA OSÓB W RODZINACH 2)
012345

RAZEM3)

10
X
000

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ

200000

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

300000
 

POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a

4000
X
X

w tym:

zasiłki celowe w formie pieniężnej

5000
X
X

w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)

6000
X
X

POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP

7000
X
X

w tym:

zasiłki celowe w formie pieniężnej

8000
X
X

w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)

9000
X
X
 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

10000
X
X
1) Wiersz 1, kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2 i 3.
2) W kolumnie 1, 4 i 5 podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osoba (rodzina) została wymieniona TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń.
3) Wiersz RAZEM nie obejmuje wielkości z wierszy 4-10.

DZIAŁ 2B.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN
FORMY POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA LICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ 1)
w zł
LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W RODZINACH
012345
RAZEM2)1580
X
964 8283681 049

ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM (dotowane)

283755254 53282137

w tym przyznany dla osoby:

samotnie gospodarującej

357565219 4975757

pozostającej w rodzinie

42719035 0352681

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

51851 050247 892183529

z tego:

środki własne

6
X
X
0
X
X

dotacja

7
X
X
247 892
X
X

w tym przyznane z powodu (z wiersza 5):

bezrobocia

8173985231 792171495

długotrwałej choroby

93490733

niepełnosprawności

10125314 7161239

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

111247711

SCHRONIENIE

1231843 11833

POSIŁEK

1333442 451258 435205718

w tym dla:

dzieci

1425931 025182 702134620

UBRANIE

1500000

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM

16156 03068 0011516

w tym:

specjalistyczne

1700000

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ

1800000

w tym dla:

osób bezdomnych

1900000

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO

20113 00012

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO

2100000

SPRAWIENIE POGRZEBU

2200000

w tym:

osobom bezdomnym

2300000

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM

24251
X
129 850244652

w tym:

zasiłki specjalne celowe

25446419 16944119

POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM

260
X
000

w tym:

w naturze

2700000

zasiłki

2800000

pożyczka

2900000

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)

30
X
X
X
310

INTERWENCJA KRYZYSOWA

31
X
X
X
24

PRACA SOCJALNA

32
X
X
X
158421

LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

33510116 81158
1) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 5, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26.
We wszystkich wierszach działu 2B - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-03 - podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osobę (rodzinę) wymieniono TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń.
2) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy należy uwzględnić każdą osobę otrzymujacą pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wiersz 1 nie obejmuje wielkości zawartych w wierszu 33.

DZIAŁ 2C-1.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

POMOC MAJĄCA NA CELU ŻYCIOWE USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJĘ ZE ŚRODOWISKIEM DLA OPUSZCZAJĄCYCH:

WYSZCZEGÓLNIENIEZADANIA WŁASNE
POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIEL-
NIENIE
POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUO-
WANIE NAUKI
UZYSKANIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW MIESZKANIO-
WYCH
w tymPOMOC NA ZAGOSPODARO-
WANIE W FORMIE RZECZOWEJ
POMOC W UZYSKANIU ZATRUDNIENIAPRACA SOCJALNA
w mieszkaniu chronionym
12345678

RODZINY ZASTĘPCZE

10000000

liczba osób

20000000

liczba świadczeń

300000
X
X

kwota świadczeń

400000
X
X

CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE TYPU RODZINNEGO I SOCJALIZACYJNEGO

50000000

liczba osób

60000000

liczba świadczeń

700000
X
X

kwota świadczeń

800000
X
X

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

90000000

liczba osób

100000000

liczba świadczeń

1100000
X
X

kwota świadczeń

1200000
X
X

SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

130000000

liczba osób

140000000

liczba świadczeń

1500000
X
X

kwota świadczeń

1600000
X
X

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

170000000

liczba osób

180000000

liczba świadczeń

1900000
X
X

kwota świadczeń

2000000
X
X

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII ZAPEWNIAJĄCE CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ

210000000

liczba osób

220000000

liczba świadczeń

2300000
X
X

kwota świadczeń

2400000
X
X

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

250000000

liczba osób

260000000

liczba świadczeń

2700000
X
X

kwota świadczeń

2800000
X
X

DOMY DLA MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

290000000

liczba osób

300000000

liczba świadczeń

3100000
X
X

kwota świadczeń

3200000
X
X

SCHRONISKA DLA NIELETNICH

330000000

liczba osób

340000000

liczba świadczeń

3500000
X
X

kwota świadczeń

3600000
X
X

ZAKŁADY POPRAWCZE

370000000

liczba osób

380000000

liczba świadczeń

3900000
X
X

kwota świadczeń

4000000
X
X
W wierszach 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 i 37 należy podać liczbę odpowiednio rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych itd., z których osobom udzielono pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.


DZIAŁ 2C-2.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

RODZINY ZASTĘPCZE

WYSZCZEGÓLNIENIELICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE 1)LICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁLICZBA RODZINLICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 2)
012345

RODZINY ZASTĘPCZE - OGÓŁEM

10
X
000

w tym:

RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM

200000

w tym:

pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem

300000

w tym:

pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

400000

jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny

500000

jednorazowa pomoc losowa

600000

okresowa pomoc losowa

700000

rzeczowa pomoc losowa

800000

RODZINY NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM

900000

w tym:

pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem

1000000

w tym:

pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

1100000

jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny

1200000

jednorazowa pomoc losowa

1300000

okresowa pomoc losowa

1400000

rzeczowa pomoc losowa

1500000

ZAWODOWE NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM

1600000

w tym:

WIELODZIETNE

1700000

w tym:

pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem

1800000

w tym:

pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

1900000

jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny

2000000

jednorazowa pomoc losowa

2100000

okresowa pomoc losowa

2200000

rzeczowa pomoc losowa

2300000

wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej

2400000

SPECJALISTYCZNE

2500000

w tym:

pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem

2600000

w tym:

pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

2700000

jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny

2800000

jednorazowa pomoc losowa

2900000

okresowa pomoc losowa

3000000

rzeczowa pomoc losowa

3100000

wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji specjalistycznej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej

3200000

O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO

3300000

w tym:

pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem

3400000

w tym:

pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

3500000

jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny

3600000

jednorazowa pomoc losowa

3700000

okresowa pomoc losowa

3800000

rzeczowa pomoc losowa

3900000

wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego

4000000

wynagrodzenie osoby pozostającej w gotowości pełnienia zadań pogotowia rodzinnego

410000
X
1) Za osobę, której decyzją przyznano świadczenie należy uznać dziecko lub dzieci, na które przyznawane jest świadczenie lub w przypadku wiersza 24, 32, 40, 41 dorosłego członka rodziny zastępczej, na którego wypłacane jest wynagrodzenie.
2) W kolumnie 5 podana jest liczba wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a nie tylko przyjętych w okresie sprawozdawczym.DZIAŁ 2C-3.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

POMOC CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UZYSKALI STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

FORMY POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA LICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ
w zł
LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W RODZINACH
012345

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ZE STATUSEM UCHODŹCY - OGÓŁEM

10
X
000

w tym:

świadczenia pieniężne na utrzymanie

200000

wydatki związane z nauką języka polskiego

300000

praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach

4
X
X
X
00

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW Z OCHRONĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ - OGÓŁEM

50
X
000

w tym:

świadczenia pieniężne na utrzymanie

600000

wydatki związane z nauką języka polskiego

700000

praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach

8
X
X
X
00

DZIAŁ 3.
RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
WYSZCZEGÓLNIENIELICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
OGÓŁEMw tym:
NA WSI1)
01234

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)

15803681841 049

w tym:

świadczenia pieniężne

2303294152773

świadczenia niepieniężne

334521688730

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

40000

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

55803681841 049

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem

6
X
15835421

w tym:

wyłącznie w postaci pracy socjalnej

7
X
306
Praca socjalna prowadzona w oparciu o KONTRAKT SOCJALNY1)8LICZBA KONTRAKTÓW SOCJALNYCHLICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI SOCJALNYMI
3034
1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.DZIAŁ 4.
POWODY PRZYZNANIA POMOCY
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
OGÓŁEMw tym:
NA WSI 1)
0123

UBÓSTWO

118868495

SIEROCTWO

2000

BEZDOMNOŚĆ

3629

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

47246406

W TYM:

WIELODZIETNOŚĆ

55738341

BEZROBOCIE

6247119776

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

714356334

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

87729167

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

95723256

W TYM:

RODZINY NIEPEŁNE

104214163

RODZINY WIELODZIETNE

112011120

PRZEMOC W RODZINIE

12106

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI

13000

ALKOHOLIZM

144511110

NARKOMANIA

15000

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO

16206

BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

17101

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

18000

ZDARZENIE LOSOWE

195511

SYTUACJA KRYZYSOWA

20000

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

21000
1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.DZIAŁ 5.
Typy rodzin objętych pomocą społeczną1)
WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
OGÓŁEMw tym:
NA WSI
0123

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)

13711841 061

o liczbie osób

1

214768147

2

35120102

3

43918117

4

55231208

5

63418170

6 i więcej

74829317

w tym (z wiersza 1)

rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 9+10+11+12+13+14+15)

816690769

o liczbie dzieci

1

95127164

2

104926209

3

113517190

4

122113131

5

139668

6

14117

7 i więcej

15000

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 17+18+19+20)

165324200

o liczbie dzieci

1

1719743

2

1810331

3

1911648

4 i więcej

2013878

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz 22+23+24+25)

216829167

o liczbie osób

1

22341534

2

2313526

3

24319

4 i więcej

2518898
1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.DZIAŁ 6A.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM - PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
WYSZCZEGÓLNIENIE PODMIOT PROWADZĄCY - GMINAINNY PODMIOT PROWADZĄCY
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
1234567

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1000000

OŚRODKI WSPARCIA

2000000

w tym:

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu

3000000

z tego: (z wiersza 2)

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

4000000

w tym:

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu

5000000

z tego: (z wiersza 4)

Środowiskowe domy samopomocy

6000000

Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

7000000

Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8000000

DZIENNE DOMY POMOCY

9000000

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIETY W CIĄŻY

10000000

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH

11000000

KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7)

12000000

JADŁODAJNIE

13000000

INNE OŚRODKI WSPARCIA

14000000

RODZINNE DOMY POMOCY

15000000

MIESZKANIA CHRONIONE

16000000

w tym:

dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek opiek. - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

17000000

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

18000000

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

19000000

w tym:

dla ofiar przemocy w rodzinie

20000000

dla ofiar handlu ludźmi

21000000

DZIENNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

22000000

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

230
X
00
X
0

w tym:

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO

240
X
00
X
0

w tym:

dla rodzin naturalnych

250
X
00
X
0

dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

260
X
00
X
0

terapii rodzinnej

270
X
00
X
0

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

280
X
00
X
0
1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2) Liczba miejsc wg statutu.
3) Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.

DZIAŁ 6B.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONAD GMINNYM - PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
WYSZCZEGÓLNIENIE PODMIOT PROWADZĄCY - POWIATINNY PODMIOT PROWADZĄCY
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
1234567

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1000000

OŚRODKI WSPARCIA

2000000

w tym:

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu

3000000

z tego (z wiersza 2):

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

4000000

w tym:

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu

5000000

z tego (z wiersza 4):

Środowiskowe domy samopomocy

6000000

Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

7000000

Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8000000

DZIENNE DOMY POMOCY

9000000

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

10000000

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH

11000000

KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7)

12000000

INNE OŚRODKI WSPARCIA

13000000

MIESZKANIA CHRONIONE

14000000

w tym:

dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek opiek. - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

15000000

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

16000000

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

17000000

w tym:

dla ofiar przemocy w rodzinie

18000000

dla ofiar handlu ludźmi

19000000

OŚRODKI ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZE

200
X
00
X
0

w tym prowadzące pracę:

z rodziną naturalną

210
X
00
X
0

z rodziną zastępczą

220
X
00
X
0

z rodziną adopcyjną

230
X
00
X
0

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

24000000

w tym:

placówki wsparcia dziennego

25000000

w tym:

opiekuńcze

26000000

specjalistyczne

27000000

placówki interwencyjne

28000000

placówki rodzinne

29000000

placówki socjalizacyjne

30000000

placówki wielofunkcyjne

31000000

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

320
X
00
X
0

w tym:

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO

330
X
00
X
0

w tym:

dla rodzin naturalnych

340
X
00
X
0

dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

350
X
00
X
0

terapii rodzinnej

360
X
00
X
0
1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2) Liczba miejsc wg statutu.
3) Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.

Osoba sporządzająca sprawozdanie:
Imię i nazwisko:Mariusz Zieliński
Telefon:0756453232
Data wykonania:2012-01-09
e-mail:
Wersja szablonu XSLT: 1.1XSLT wersja 1.0, producent: Apache Software Foundation