MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MGOPS Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski
Tel. 75 645 32 32
Fax
MPiPS-03

Sprawozdanie półroczne i roczne
z udzielonych świadczeń
pomocy społecznej - pieniężnych,
w naturze i usługach

za I-XII 2012 r.
Adresat:
WPS Woj. Dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON: 003271573
Przekazać / wysłać:
do 20 lipca za I półrocze; do 20 stycznia za rok


DZIAŁ 1.
ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
WYSZCZEGÓLNIENIELICZBA OSÓBW PRZELICZENIU
NA PEŁNE ETATY
012

OGÓŁEM
(w. 2+4+5+24+(42-43)+44+45+47+48)

12019,50

SŁUŻBY WOJEWODY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

200,00

w tym:

inspektor do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

300,00

REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ

400,00

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
(w. 6+7+8+9+11+12+13+14+15+17+18+19+20+21+22+23)

500,00

z tego:

dyrektor, zastępca dyrektora

600,00

kierownik, zastępca kierownika

700,00

kierownik działu

800,00

kierownik sekcji

900,00

pracownicy socjalni ogółem
(w. 11+12+13+14+16)

1000,00

z tego:

starszy specjalista pracy socjalnej

1100,00

specjalista pracy socjalnej

1200,00

starszy pracownik socjalny

1300,00

pracownik socjalny

1400,00

główny specjalista

1500,00

w tym: (z wiersza 15)

będący pracownikiem socjalnym

1600,00

starszy specjalista pracy z rodziną

1700,00

specjalista pracy z rodziną

1800,00

aspirant pracy socjalnej

1900,00

konsultant

2000,00

koordynator ds. komputeryzacji

2100,00

radca prawny

2200,00

pozostali pracownicy

2300,00

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
(w. 25+26+28+29+30+31+33+35+36+37+38+39+40+41)

242019,50

z tego:

kierownicy

2511,00

zastępcy kierowników

2611,00

pracownicy socjalni ogółem
(w. 28+29+30+31+34)

2799,00

z tego:

starszy specjalista pracy socjalnej

2800,00

specjalista pracy socjalnej

2922,00

starszy pracownik socjalny

3033,00

pracownik socjalny

3144,00

w tym: (z wiersza 27)

w rejonach opiekuńczych

3299,00

główny specjalista

3300,00

w tym: (z wiersza 33)

będący pracownikiem socjalnym

3400,00

aspirant pracy socjalnej

3500,00

pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze

3600,00

pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze

3700,00

konsultant

3800,00

koordynator ds. komputeryzacji

3900,00

radca prawny

4000,00

pozostali pracownicy

4198,50

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

4200,00

w tym:

oddelegowani z ośrodków pomocy społecznej

4300,00

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

4400,00

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

4500,00

w tym:

rodzinnego

4600,00

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

4700,00

OŚRODKI WSPARCIA

4800,00

z tego:

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

4900,00

w tym:

Środowiskowe domy samopomocy

5000,00

DZIENNE DOMY POMOCY

5100,00

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

5200,00

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH

5300,00

INNE OŚRODKI WSPARCIA

5400,00DZIAŁ 2A.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM
FORMY POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA 2)LICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ 1)
w zł
LICZBA
RODZIN 2)
LICZBA OSÓB W RODZINACH 2)
012345

RAZEM3)

10
X
000

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ

200000

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

300000
 

POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a

4000
X
X

w tym:

zasiłki celowe w formie pieniężnej

5000
X
X

w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)

6000
X
X

POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP

7000
X
X

w tym:

zasiłki celowe w formie pieniężnej

8000
X
X

w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)

9000
X
X
 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

10000
X
X
1) Wiersz 1, kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2 i 3.
2) W kolumnie 1, 4 i 5 podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osoba (rodzina) została wymieniona TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń.
3) Wiersz RAZEM nie obejmuje wielkości z wierszy 4-10.


DZIAŁ 2B.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN
FORMY POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA LICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ 1)
w zł
LICZBA
RODZIN
LICZBA OSÓB W RODZINACH
012345
RAZEM2)1550
X
1 007 195354964

ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

284741256 36483160

z tego:

środki własne

3
X
X
0
X
X

dotacja

4
X
X
256 364
X
X

w tym przyznane dla osoby: (z wiersza 2)

samotnie gospodarującej

555536217 5265555

pozostającej w rodzinie

63020538 83829106

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

71831 089282 990178497

z tego:

środki własne

8
X
X
0
X
X

dotacja

9
X
X
282 990
X
X

w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)

bezrobocia

10164995253 443162439

długotrwałej choroby

112676426

niepełnosprawności

12188427 6281866

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

1300000

innego niż wymienione w wierszach 10-13

14241 155210

SCHRONIENIE

1521401 74522

POSIŁEK

1631444 250299 820193602

w tym dla:

dzieci

1721729 125196 512105493

UBRANIE

1800000

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM

19134 95667 5971315

w tym:

specjalistyczne

2000000

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ

2100000

w tym dla:

osób bezdomnych

2200000

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO

23227 34627

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO

2400000

SPRAWIENIE POGRZEBU

25112 00011

w tym:

osobom bezdomnym

26112 00011

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM

27224
X
89 333221556

w tym:

zasiłki specjalne celowe

2839539 02439106

POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM

290
X
000

w tym:

w naturze

3000000

zasiłki

3100000

pożyczka

3200000

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)

33
X
X
X
1033

INTERWENCJA KRYZYSOWA

34
X
X
X
11

PRACA SOCJALNA

35
X
X
X
220544

LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.LICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ
w zł
LICZBA
RODZIN
LICZBA OSÓB W RODZINACH

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

36654110 95869
1) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 7, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29.
We wszystkich wierszach działu 2B - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-03 - podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osobę (rodzinę) wymieniono TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń.
2) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy należy uwzględnić każdą osobę otrzymującą pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wiersz 1 nie obejmuje wielkości zawartych w wierszu 36.


DZIAŁ 2C.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

POMOC MAJĄCA NA CELU ŻYCIOWE USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJĘ ZE ŚRODOWISKIEM DLA OPUSZCZAJĄCYCH:

WYSZCZEGÓLNIENIEZADANIA WŁASNE
POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIEL-
NIENIE
POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUO-
WANIE NAUKI
UZYSKANIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW MIESZKANIO-
WYCH
w tymPOMOC NA ZAGOSPODARO-
WANIE W FORMIE RZECZOWEJ
POMOC W UZYSKANIU ZATRUDNIENIAPRACA SOCJALNA
w mieszkaniu chronionym
12345678

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

10000000

liczba osób

20000000

liczba świadczeń

300000
X
X

kwota świadczeń

400000
X
X

SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

50000000

liczba osób

60000000

liczba świadczeń

700000
X
X

kwota świadczeń

800000
X
X

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

90000000

liczba osób

100000000

liczba świadczeń

1100000
X
X

kwota świadczeń

1200000
X
X

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII ZAPEWNIAJĄCE CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ

130000000

liczba osób

140000000

liczba świadczeń

1500000
X
X

kwota świadczeń

1600000
X
X

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

170000000

liczba osób

180000000

liczba świadczeń

1900000
X
X

kwota świadczeń

2000000
X
X

DOMY DLA MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

210000000

liczba osób

220000000

liczba świadczeń

2300000
X
X

kwota świadczeń

2400000
X
X

SCHRONISKA DLA NIELETNICH

250000000

liczba osób

260000000

liczba świadczeń

2700000
X
X

kwota świadczeń

2800000
X
X

ZAKŁADY POPRAWCZE

290000000

liczba osób

300000000

liczba świadczeń

3100000
X
X

kwota świadczeń

3200000
X
X
W wierszach 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 i 29 należy podać liczbę odpowiednio specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych itd., z których osobom udzielono pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.


DZIAŁ 2D.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

POMOC CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UZYSKALI STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

FORMY POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA LICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ
w zł
LICZBA
RODZIN
LICZBA OSÓB W RODZINACH
012345

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ZE STATUSEM UCHODŹCY - OGÓŁEM

10
X
000

w tym:

świadczenia pieniężne na utrzymanie

200000

wydatki związane z nauką języka polskiego

300000

praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach

4
X
X
X
00

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW Z OCHRONĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ - OGÓŁEM

50
X
000

w tym:

świadczenia pieniężne na utrzymanie

600000

wydatki związane z nauką języka polskiego

700000

praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach

8
X
X
X
00


DZIAŁ 3.
RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
WYSZCZEGÓLNIENIELICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
OGÓŁEMw tym:
NA WSI1)
01234

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)

1550354164964

w tym:

świadczenia pieniężne

2306294133748

świadczenia niepieniężne

332420372613

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

40000

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

5550354164964

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem

6
X
22051544

w tym:

wyłącznie w postaci pracy socjalnej

7
X
5312
Praca socjalna prowadzona w oparciu o KONTRAKT SOCJALNY1)8LICZBA KONTRAKTÓW SOCJALNYCHLICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI SOCJALNYMI
22
1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.DZIAŁ 4.
POWODY PRZYZNANIA POMOCY
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
OGÓŁEMw tym:
NA WSI 1)
0123

UBÓSTWO

118357457

SIEROCTWO

2000

BEZDOMNOŚĆ

3515

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

46539358

W TYM:

WIELODZIETNOŚĆ

55033291

BEZROBOCIE

6228106679

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

713761331

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

87733184

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

95420224

W TYM:

RODZINY NIEPEŁNE

104014144

RODZINY WIELODZIETNE

1112473

PRZEMOC W RODZINIE

125022

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI

13000

ALKOHOLIZM

144413108

NARKOMANIA

15000

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO

16101

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

17000

ZDARZENIE LOSOWE

186613

SYTUACJA KRYZYSOWA

19000

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

20000
1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.DZIAŁ 5.
Typy rodzin objętych pomocą społeczną1)
WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
OGÓŁEMw tym:
NA WSI
0123

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)

1359167979

o liczbie osób

1

215460154

2

35219104

3

4301390

4

55634224

5

62615130

6 i więcej

74126277

w tym (z wiersza 1)

rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 9+10+11+12+13+14+15)

815182695

o liczbie dzieci

1

94924156

2

105229230

3

112712149

4

121612109

5

135336

6

142215

7 i więcej

15000

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 17+18+19+20)

165021202

o liczbie dzieci

1

1720556

2

1815760

3

198341

4 i więcej

207645

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz 22+23+24+25)

215624117

o liczbie osób

1

2228928

2

2313826

3

245115

4 i więcej

2510648
1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.DZIAŁ 6A.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM - PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
WYSZCZEGÓLNIENIE PODMIOT PROWADZĄCY - GMINAINNY PODMIOT PROWADZĄCY
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
1234567

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1000000

OŚRODKI WSPARCIA

2000000

w tym:

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu

3000000

w tym: (z wiersza 2)

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

4000000

w tym:

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu

5000000

w tym: (z wiersza 4)

Środowiskowe domy samopomocy

6000000

Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

7000000

Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8000000

DZIENNE DOMY POMOCY

9000000

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIETY W CIĄŻY

10000000

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH

11000000

KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7)

12000000

JADŁODAJNIE

13000000

INNE OŚRODKI WSPARCIA

14000000

RODZINNE DOMY POMOCY

15000000

MIESZKANIA CHRONIONE

16000000

w tym:

dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek opiek. - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

17000000

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

18000000

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

19000000

w tym:

dla ofiar przemocy w rodzinie

20000000

dla ofiar handlu ludźmi

21000000

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

220
X
00
X
0

w tym:

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO

230
X
00
X
0

w tym:

dla rodzin naturalnych

240
X
00
X
0

terapii rodzinnej

250
X
00
X
0

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

260
X
00
X
0
1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2) Liczba miejsc wg statutu.
3) Rzeczywista liczba osób korzystających / uczęszczających w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.


DZIAŁ 6B.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONAD GMINNYM - PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
WYSZCZEGÓLNIENIE PODMIOT PROWADZĄCY - POWIATINNY PODMIOT PROWADZĄCY
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
1234567

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1000000

OŚRODKI WSPARCIA

2000000

w tym:

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu

3000000

w tym: (z wiersza 2)

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

4000000

w tym:

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu

5000000

w tym: (z wiersza 4)

Środowiskowe domy samopomocy

6000000

Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

7000000

Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8000000

DZIENNE DOMY POMOCY

9000000

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

10000000

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH

11000000

KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7)

12000000

INNE OŚRODKI WSPARCIA

13000000

MIESZKANIA CHRONIONE

14000000

w tym:

dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek opiek. - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

15000000

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

16000000

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

17000000

w tym:

dla ofiar przemocy w rodzinie

18000000

dla ofiar handlu ludźmi

19000000

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

200
X
00
X
0

w tym:

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO

210
X
00
X
0

w tym:

dla rodzin naturalnych

220
X
00
X
0

terapii rodzinnej

230
X
00
X
0
1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2) Liczba miejsc wg statutu.
3) Rzeczywista liczba osób korzystających w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.


Osoba sporządzająca sprawozdanie:
Imię i nazwisko:Mariusz Zieliński
Telefon:0756453232
Data wykonania:2013-01-08
e-mail: