MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MGOPS Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
Tel. 75 645 32 32    Fax
MPiPS-03

Sprawozdanie półroczne i roczne
z udzielonych świadczeń
pomocy społecznej - pieniężnych,
w naturze i usługach

za I-XII 2014 r.
Adresat:
WPS Woj. Dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON:
003271573
Przekazać / wysłać:
do 20 lipca za I półrocze; do 20 stycznia za rok


DZIAŁ 1.
ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
WYSZCZEGÓLNIENIELICZBA OSÓBW PRZELICZENIU
NA PEŁNE ETATY
012

OGÓŁEM
(w. 2+4+5+24+(42-43)+44+45+47+48)

12121,00

SŁUŻBY WOJEWODY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

200,00

w tym:

inspektor do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

300,00

REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ

400,00

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
(w. 6+7+8+9+11+12+13+14+15+17+18+19+20+21+22+23)

500,00

z tego:

dyrektor, zastępca dyrektora

600,00

kierownik, zastępca kierownika

700,00

kierownik działu

800,00

kierownik sekcji

900,00

pracownicy socjalni ogółem
(w. 11+12+13+14+16)

1000,00

z tego:

starszy specjalista pracy socjalnej

1100,00

specjalista pracy socjalnej

1200,00

starszy pracownik socjalny

1300,00

pracownik socjalny

1400,00

główny specjalista

1500,00

w tym: (z wiersza 15)

będący pracownikiem socjalnym

1600,00

starszy specjalista pracy z rodziną

1700,00

specjalista pracy z rodziną

1800,00

aspirant pracy socjalnej

1900,00

konsultant

2000,00

koordynator ds. komputeryzacji

2100,00

radca prawny

2200,00

pozostali pracownicy

2300,00

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
(w. 25+26+28+29+30+31+33+35+36+37+38+39+40+41)

242121,00

z tego:

kierownicy

2511,00

zastępcy kierowników

2611,00

pracownicy socjalni ogółem
(w. 28+29+30+31+34)

2799,00

z tego:

starszy specjalista pracy socjalnej

2800,00

specjalista pracy socjalnej

2922,00

starszy pracownik socjalny

3066,00

pracownik socjalny

3111,00

w tym: (z wiersza 27)

w rejonach opiekuńczych

3299,00

główny specjalista

3300,00

w tym: (z wiersza 33)

będący pracownikiem socjalnym

3400,00

aspirant pracy socjalnej

3500,00

pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze

3600,00

pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze

3700,00

konsultant

3800,00

koordynator ds. komputeryzacji

3900,00

radca prawny

4000,00

pozostali pracownicy

411010,00

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

4200,00

w tym:

oddelegowani z ośrodków pomocy społecznej

4300,00

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

4400,00

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

4500,00

w tym:

rodzinnego

4600,00

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

4700,00

OŚRODKI WSPARCIA

4800,00

z tego:

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

4900,00

w tym:

Środowiskowe domy samopomocy

5000,00

DZIENNE DOMY POMOCY

5100,00

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

5200,00

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH

5300,00

INNE OŚRODKI WSPARCIA

5400,00DZIAŁ 2A.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM
FORMY POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA 1)LICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ
w zł
LICZBA
RODZIN 1)
LICZBA OSÓB W RODZINACH 1)
012345
 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

100000
 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ

200000
 

POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a

3000
X
X

w tym:

zasiłki celowe w formie pieniężnej

4000
X
X

w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)

5000
X
X

POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP

6000
X
X

w tym:

zasiłki celowe w formie pieniężnej

7000
X
X

w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)

8000
X
X
 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

9000
X
X
1) W kolumnie 1, 4 i 5 podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osoba (rodzina) została wymieniona TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń.


DZIAŁ 2B.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN
FORMY POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA 2)LICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ 1)
w zł
LICZBA
RODZIN 2)
LICZBA OSÓB W RODZINACH 2)
012345
RAZEM3)1534
X
1 212 693352892

ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

288860330 60086163

z tego:

środki własne

3
X
X
0
X
X

dotacja

4
X
X
330 600
X
X

w tym przyznane dla osoby: (z wiersza 2)

samotnie gospodarującej

557564255 6875757

pozostającej w rodzinie

63329674 91331108

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

72041 343407 348198540

z tego:

środki własne

8
X
X
0
X
X

dotacja

9
X
X
407 348
X
X

w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)

bezrobocia

101821 179358 000179475

długotrwałej choroby

114175 47448

niepełnosprawności

122713739 0722593

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

1300000

innego niż wymienione w wierszach 10-13

145104 802517

w tym: (z wiersza 7)

ZASIŁKI OKRESOWE KONTYNUOWANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU
na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b

150
X
000

SCHRONIENIE

1613043411

POSIŁEK

1724332 602230 023150496

w tym dla:

dzieci

1818022 740159 27799430

UBRANIE

1900000

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM

20136 37085 9951314

w tym:

specjalistyczne

2100000

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ

2200000

w tym dla:

osób bezdomnych

2300000

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO

241130015

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO

2500000

SPRAWIENIE POGRZEBU

26338 275311

w tym:

osobom bezdomnym

2700000

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM

28234
X
149 718229571

w tym:

zasiłki specjalne celowe

29324815 1563169

ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU
na podstawie art. 39a ust. 1 i 2

300
X
000

POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM

310
X
000

w tym:

w naturze

3200000

zasiłki

3300000

pożyczka

3400000

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)

35
X
X
X
11

INTERWENCJA KRYZYSOWA

36
X
X
X
414

PRACA SOCJALNA

37
X
X
X
134336

LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ
w zł
LICZBA
RODZIN
LICZBA OSÓB W RODZINACH

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

38560123 11955
1) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 7, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31.
2) We wszystkich wierszach działu 2B - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-03 - podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osobę (rodzinę) wymieniono TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń.
3) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy należy uwzględnić każdą osobę otrzymującą pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wiersz 1 nie obejmuje wielkości zawartych w wierszu 38.


DZIAŁ 2C.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

POMOC MAJĄCA NA CELU ŻYCIOWE USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJĘ ZE ŚRODOWISKIEM DLA OPUSZCZAJĄCYCH:

WYSZCZEGÓLNIENIEZADANIA WŁASNE
POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIEL-
NIENIE
POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUO-
WANIE NAUKI
UZYSKANIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW MIESZKANIO-
WYCH
w tymPOMOC NA ZAGOSPODARO-
WANIE W FORMIE RZECZOWEJ
POMOC W UZYSKANIU ZATRUDNIENIAPRACA SOCJALNA
w mieszkaniu chronionym
12345678

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

10000000

liczba osób

20000000

liczba świadczeń

300000
X
X

kwota świadczeń

400000
X
X

SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

50000000

liczba osób

60000000

liczba świadczeń

700000
X
X

kwota świadczeń

800000
X
X

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

90000000

liczba osób

100000000

liczba świadczeń

1100000
X
X

kwota świadczeń

1200000
X
X

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII ZAPEWNIAJĄCE CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ

130000000

liczba osób

140000000

liczba świadczeń

1500000
X
X

kwota świadczeń

1600000
X
X

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

170000000

liczba osób

180000000

liczba świadczeń

1900000
X
X

kwota świadczeń

2000000
X
X

DOMY DLA MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

210000000

liczba osób

220000000

liczba świadczeń

2300000
X
X

kwota świadczeń

2400000
X
X

SCHRONISKA DLA NIELETNICH

250000000

liczba osób

260000000

liczba świadczeń

2700000
X
X

kwota świadczeń

2800000
X
X

ZAKŁADY POPRAWCZE

290000000

liczba osób

300000000

liczba świadczeń

3100000
X
X

kwota świadczeń

3200000
X
X
W wierszach 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 i 29 należy podać liczbę odpowiednio specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych itd., z których osobom udzielono pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.


DZIAŁ 2D.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

POMOC CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UZYSKALI STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

FORMY POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA LICZBA ŚWIADCZEŃKWOTA ŚWIADCZEŃ
w zł
LICZBA
RODZIN
LICZBA OSÓB W RODZINACH
012345

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ZE STATUSEM UCHODŹCY - OGÓŁEM

10
X
000

w tym:

świadczenia pieniężne na utrzymanie

200000

wydatki związane z nauką języka polskiego

300000

praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach

4
X
X
X
00

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW Z OCHRONĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ - OGÓŁEM

50
X
000

w tym:

świadczenia pieniężne na utrzymanie

600000

wydatki związane z nauką języka polskiego

700000

praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach

8
X
X
X
00


DZIAŁ 3.
RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
WYSZCZEGÓLNIENIELICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
OGÓŁEMw tym:
NA WSI1)
01234

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych OGÓŁEM
(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)

1534352159892

w tym:

świadczenia pieniężne

2323303138757

świadczenia niepieniężne

326216856528

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę
i liczbę

40000

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę
i liczbę

5534352159892

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej OGÓŁEM

6
X
13491336

w tym:

wyłącznie w postaci pracy socjalnej

7
X
181330
Praca socjalna prowadzona w oparciu o KONTRAKT SOCJALNY1)8LICZBA KONTRAKTÓW SOCJALNYCHLICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI SOCJALNYMI
00
1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.DZIAŁ 4.
POWODY PRZYZNANIA POMOCY
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
OGÓŁEMw tym:
NA WSI 1)
0123

UBÓSTWO

123392566

SIEROCTWO

2000

BEZDOMNOŚĆ

37212

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

45331265

W TYM:

WIELODZIETNOŚĆ

53824210

BEZROBOCIE

6243113655

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

714565322

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

88841205

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

95928244

W TYM:

RODZINY NIEPEŁNE

104623170

RODZINY WIELODZIETNE

1113574

PRZEMOC W RODZINIE

1215756

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI

13000

ALKOHOLIZM

14411199

NARKOMANIA

15000

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO

16305

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

17000

ZDARZENIE LOSOWE

183310

SYTUACJA KRYZYSOWA

19204

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

20000
1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.DZIAŁ 5.
Typy rodzin objętych pomocą społeczną1)
WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA RODZINLICZBA OSÓB W RODZINACH
OGÓŁEMw tym:
NA WSI
0123

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)

1370172932

o liczbie osób

1

215563155

2

36029120

3

45522165

4

54428176

5

63217160

6 i więcej

72413156

w tym (z wiersza 1)

rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 9+10+11+12+13+14+15)

814775620

o liczbie dzieci

1

95829190

2

104423173

3

112915157

4

1211667

5

134125

6

14118

7 i więcej

15000

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 17+18+19+20)

164419163

o liczbie dzieci

1

1714737

2

1817555

3

197335

4 i więcej

206436

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz 22+23+24+25)

216131161

o liczbie osób

1

2220620

2

2313726

3

2411633

4 i więcej

25171282
1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.DZIAŁ 6A.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM - PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
WYSZCZEGÓLNIENIE PODMIOT PROWADZĄCY - GMINAINNY PODMIOT PROWADZĄCY
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
1234567

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1000000

OŚRODKI WSPARCIA

2000000

w tym:

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu

3000000

w tym: (z wiersza 2)

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

4000000

w tym:

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu

5000000

w tym: (z wiersza 4)

Środowiskowe domy samopomocy

6000000

Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

7000000

Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8000000

DZIENNE DOMY POMOCY

9000000

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

10000000

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH

11000000

KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7)

12000000

JADŁODAJNIE

13000000

INNE OŚRODKI WSPARCIA

14000000

RODZINNE DOMY POMOCY

15000000

MIESZKANIA CHRONIONE

16000000

w tym:

dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek opiek. - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

17000000

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

18000000

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

19000000

w tym:

dla ofiar przemocy w rodzinie

20000000

dla ofiar handlu ludźmi

21000000

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

220
X
00
X
0

w tym:

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO

230
X
00
X
0

w tym:

dla rodzin naturalnych

240
X
00
X
0

terapii rodzinnej

250
X
00
X
0

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

260
X
00
X
0
1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2) Liczba miejsc wg statutu.
3) Rzeczywista liczba osób korzystających/uczęszczających w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.


DZIAŁ 6B.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONAD GMINNYM - PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
WYSZCZEGÓLNIENIE PODMIOT PROWADZĄCY - POWIATINNY PODMIOT PROWADZĄCY
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
liczba
jednostek1)
liczba
miejsc2)
liczba osób
korzystających3)
1234567

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1000000

OŚRODKI WSPARCIA

2000000

w tym:

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu

3000000

w tym: (z wiersza 2)

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

4000000

w tym:

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu

5000000

w tym: (z wiersza 4)

Środowiskowe domy samopomocy

6000000

Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

7000000

Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8000000

DZIENNE DOMY POMOCY

9000000

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

10000000

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH

11000000

KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7)

12000000

INNE OŚRODKI WSPARCIA

13000000

MIESZKANIA CHRONIONE

14000000

w tym:

dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek opiek. - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

15000000

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

16000000

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

17000000

w tym:

dla ofiar przemocy w rodzinie

18000000

dla ofiar handlu ludźmi

19000000

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

200
X
00
X
0

w tym:

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO

210
X
00
X
0

w tym:

dla rodzin naturalnych

220
X
00
X
0

terapii rodzinnej

230
X
00
X
0
1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2) Liczba miejsc wg statutu.
3) Rzeczywista liczba osób korzystających w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.


Osoba sporządzająca sprawozdanie:
Imię i nazwisko:Mariusz Zieliński
Telefon:0756453232
Data wykonania:2015-01-12
e-mail: