Sprawozdanie zawiera dane z decyzji

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MGOPS Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
Tel. 075-645 32 32    Fax

Sprawozdanie
z realizacji programu
"POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

za I-XII 2008 r.
Adresat:
WPS Woj. Dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON:
003271573
Przekazać w terminie do 15 dnia miesiąca
następującego po okresie sprawozdawczym1)

1) Jeśli termin przekazania sprawozdania wypada na dzień wolny od pracy, to obowiązuje data pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

DZIAŁ I.  INFORMACJE OGÓŁEM
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do 7 roku życiauczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM

145124362343131828833

w tym liczba osób korzystających z:

posiłku 1)

23381824021280164272

w tym:

liczba osób, którym dowieziono posiłek

310084001008400

zasiłku celowego

41961073219102576231

świadczenia rzeczowego

500000000

w tym:

liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe

600000000

KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) 2)
(ogółem = Dz. II, w. 5, kol. 2 + Dz. II, w. 5, kol. 4 + Dz. III, w. 13, kol. 2 + Dz. IV, w. 1, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 5, kol. 3 + Dz. II, w. 5, kol. 5 + Dz. III, w. 13, kol. 3 + Dz. IV, w. 1, kol. 3)

7368 423126 180
X
X
X
X
X
X

z tego:

środki własne
(ogółem = Dz. II, w. 6, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 4 + Dz. III, w. 14, kol. 2 + Dz. IV, w. 2, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 6, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 5 + Dz. III, w. 14, kol. 3 + Dz. IV, w. 2, kol. 3)

8147 32320 468
X
X
X
X
X
X

dotacja
(ogółem = Dz. II, w. 7, kol. 2 + Dz. II, w. 7 kol. 4 + Dz. III, w. 15, kol. 2 + Dz. IV, w. 3, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 7, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 5 + Dz. III, w. 15, kol. 3 + Dz. IV, w. 3, kol. 3)

9221 100105 712
X
X
X
X
X
X

Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem
(suma wierszy: 11+12+13+14)

1000000000

z powodu:

braku środków

1100000000

braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku

1200000000

niechęci do korzystania z tej formy pomocy

1300000000

z innych powodów

1400000000

LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM

15126
X
X
X
X
X
X

z tego:

STOŁÓWKI

1661
X
X
X
X
X
X

w tym:

uruchomione w 2008 r.

1700
X
X
X
X
X
X

INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek, mleka lub wydawania posiłków itp.)

1865
X
X
X
X
X
X

w tym:

uruchomione w 2008 r.

1900
X
X
X
X
X
X

LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE 3)

20126
X
X
X
X
X
X

z tego:

szkoły

2196
X
X
X
X
X
X

przedszkola

2220
X
X
X
X
X
X

żłobki

2300
X
X
X
X
X
X

inne

2410
X
X
X
X
X
X
1)należy uwzględnić również liczbę osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
2)kwotę należy podać w zaokrągleniu do 1 zł.
3)liczbę placówek wykazuje tylko ta gmina, na terenie której znajduje się placówka.DZIAŁ II.  POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE ZASIŁEK CELOWYŚWIADCZENIE RZECZOWE
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
12345

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

1502900

Liczba rodzin

2502900

Liczba osób w rodzinach

319610700

Liczba świadczeń

411967
X
X

Koszt świadczeń (w zł) 1)

551 58826 94800

z tego:

środki własne

629 00210 68000

dotacja

722 58616 26800

Koszt jednego świadczenia
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)

8433,51402,21
X
X
1)kwotę należy podać w zaokrągleniu do 1 złDZIAŁ III.  POMOC W FORMIE POSIŁKU
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE POSIŁEK 1) 2)
OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do 7 roku życiauczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

Liczba osób korzystających z posiłku

13381824021280164272

w tym z posiłku w formie:

całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)

22051444120

pełnego obiadu

33001582213261147252

jednego dania gorącego

400000000

mleka, bułki / kanapki

5363644323200

Liczba rodzin

616377
X
X
X
X
X
X

Liczba osób w rodzinach

7712406
X
X
X
X
X
X

Liczba posiłków

842 35922 2973 7541 76835 47320 3043 132225

z tego:

całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) 3)

91 9014711 48237734794720

pełen obiad

1036 77418 1421 9181 03731 79616 8803 060225

jedno danie gorące

1100000000

mleko, bułka / kanapki

123 6843 6843543543 3303 33000

Koszt świadczeń (w zł) 4)

13174 41487 43916 4637 437138 82378 64219 1281 360

z tego:

środki własne

1400000000

dotacja

15174 41487 43916 4637 437138 82378 64219 1281 360

Koszt jednego posiłku
(iloraz: wiersz 13 / wiersz 8)

164,123,924,394,213,913,876,116,04
1)w przypadku posiłku informacje z decyzji należy skorygować o faktyczną realizację tego świadczenia.
2)należy uwzględnić również informacje dotyczące osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
3)przyznane decyzją całodzienne wyżywienie realizowane np. w przedszkolu należy traktować jako jedno świadczenie.
4)koszt posiłków należy podać w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ IV.  POZOSTAŁE KOSZTY
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM
(w zł) 1)
w tym na wsi
(w zł) 1)
123

POZOSTAŁE KOSZTY - OGÓŁEM ( suma wierszy 4 + 5 + 6)

1142 42111 793

z tego:

środki własne

2118 3219 788

dotacja

324 1002 005

Koszt dowozu

46 5292 973

Koszt utworzenia punktów wraz z doposażeniem

5135 8928 820

Inne koszty

600
1)kwotę należy podać w zaokrągleniu do 1 złOsoba sporządzająca sprawozdanie:
Imię i nazwisko:Mariusz Zieliński
Telefon:0756453232
Data wykonania:2009-01-05
Wersja szablonu XSLT: 1.2XSLT wersja 1.0, producent: Apache Software Foundation