Sprawozdanie zawiera dane z decyzji

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MGOPS Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
Tel. 075-645 32 32    Fax

Sprawozdanie
z realizacji programu
"POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

za I-XII 2009 r.
Adresat:
WPS Woj. Dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON:
003271573
Przekazać w terminie do 15 dnia miesiąca
następującego po okresie sprawozdawczym1)

1) Jeśli termin przekazania sprawozdania wypada na dzień wolny od pracy, to obowiązuje data pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

DZIAŁ I.  INFORMACJE OGÓŁEM
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do 7 roku życiauczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM

136919644222481458934

w tym liczba osób korzystających z:

posiłku 1)

22911472610236135385

w tym:

liczba osób, którym dowieziono posiłek

3807155756732

zasiłku celowego

49055191321145129

świadczenia rzeczowego

500000000

w tym:

liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe

600000000

KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) 2)
(ogółem = Dz. II, w. 5, kol. 2 + Dz. II, w. 5, kol. 4 + Dz. III, w. 13, kol. 2 + Dz. IV, w. 1, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 5, kol. 3 + Dz. II, w. 5, kol. 5 + Dz. III, w. 13, kol. 3 + Dz. IV, w. 1, kol. 3)

7243 494103 190
X
X
X
X
X
X

z tego:

środki własne
(ogółem = Dz. II, w. 6, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 4 + Dz. III, w. 14, kol. 2 + Dz. IV, w. 2, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 6, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 5 + Dz. III, w. 14, kol. 3 + Dz. IV, w. 2, kol. 3)

898 83527 231
X
X
X
X
X
X

dotacja
(ogółem = Dz. II, w. 7, kol. 2 + Dz. II, w. 7 kol. 4 + Dz. III, w. 15, kol. 2 + Dz. IV, w. 3, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 7, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 5 + Dz. III, w. 15, kol. 3 + Dz. IV, w. 3, kol. 3)

9144 65975 959
X
X
X
X
X
X

Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem
(suma wierszy: 11+12+13+14)

1000000000

z powodu:

braku środków

1100000000

braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku

1200000000

niechęci do korzystania z tej formy pomocy

1300000000

z innych powodów

1400000000

LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM

15115
X
X
X
X
X
X

z tego:

STOŁÓWKI

1661
X
X
X
X
X
X

w tym:

uruchomione w 2009 r.

1700
X
X
X
X
X
X

INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek, mleka lub wydawania posiłków itp.)

1854
X
X
X
X
X
X

w tym:

uruchomione w 2009 r.

1900
X
X
X
X
X
X

LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE 3)

20115
X
X
X
X
X
X

z tego:

szkoły

2185
X
X
X
X
X
X

przedszkola

2220
X
X
X
X
X
X

żłobki

2300
X
X
X
X
X
X

inne

2410
X
X
X
X
X
X
1)należy uwzględnić również liczbę osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
2)kwotę należy podać w zaokrągleniu do 1 zł.
3)liczbę placówek wykazuje tylko ta gmina, na terenie której znajduje się placówka.DZIAŁ II.  POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE ZASIŁEK CELOWYŚWIADCZENIE RZECZOWE
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
12345

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

1412200

Liczba rodzin

2412300

Liczba osób w rodzinach

3905500

Liczba świadczeń

47136
X
X

Koszt świadczeń (w zł) 1)

517 93610 20000

z tego:

środki własne

61 7901 31900

dotacja

716 1468 88100

Koszt jednego świadczenia
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)

8252,62283,33
X
X
1)kwotę należy podać w zaokrągleniu do 1 złDZIAŁ III.  POMOC W FORMIE POSIŁKU
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE POSIŁEK 1) 2)
OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do 7 roku życiauczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

Liczba osób korzystających z posiłku

12911472610236135385

w tym z posiłku w formie:

całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)

21831423110

pełnego obiadu

3269139128228129375

jednego dania gorącego

400000000

mleka, bułki / kanapki

51190011900

Liczba rodzin

615468
X
X
X
X
X
X

Liczba osób w rodzinach

7612339
X
X
X
X
X
X

Liczba posiłków

836 11418 8482 88199529 59817 5633 635290

z tego:

całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) 3)

92 1092541 71217533379640

pełen obiad

1032 69917 3941 16982027 95916 2843 571290

jedno danie gorące

1100000000

mleko, bułka / kanapki

121 3061 200001 3061 20000

Koszt świadczeń (w zł) 4)

13159 99384 93614 2074 654123 45078 48122 3361 801

z tego:

środki własne

1441 57722 6912 25743633 81421 7255 506530

dotacja

15118 41662 24511 9504 21889 63656 75616 8301 271

Koszt jednego posiłku
(iloraz: wiersz 13 / wiersz 8)

164,434,514,934,684,174,476,146,21
1)w przypadku posiłku informacje z decyzji należy skorygować o faktyczną realizację tego świadczenia.
2)należy uwzględnić również informacje dotyczące osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
3)przyznane decyzją całodzienne wyżywienie realizowane np. w przedszkolu należy traktować jako jedno świadczenie.
4)koszt posiłków należy podać w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ IV.  POZOSTAŁE KOSZTY
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM
(w zł) 1)
w tym na wsi
(w zł) 1)
123

POZOSTAŁE KOSZTY - OGÓŁEM ( suma wierszy 4 + 5 + 6)

165 5658 054

z tego:

środki własne

255 4683 221

dotacja

310 0974 833

Koszt dowozu

46 5975 154

Koszt utworzenia punktów wraz z doposażeniem

558 9682 900

Inne koszty

600
1)kwotę należy podać w zaokrągleniu do 1 złOsoba sporządzająca sprawozdanie:
Imię i nazwisko:Mariusz Zieliński
Telefon:0756453232
Data wykonania:2010-01-06
e-mail:
Wersja szablonu XSLT: 1.2XSLT wersja 1.0, producent: Apache Software Foundation