Sprawozdanie zawiera dane z decyzji

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MGOPS Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
Tel. 075-645 32 32    Fax

Sprawozdanie
z realizacji programu
"POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

za I-XII 2010 r.
Adresat:
WPS Woj. Dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON:
003271573
Przekazać do 10 marca po zakończeniu
roku budżetowego1)

1) Jeśli termin przekazania sprawozdania wypada na dzień wolny od pracy, to obowiązuje data pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

DZIAŁ I.  INFORMACJE OGÓŁEM
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do 7 roku życiauczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM

1470236643524014917258

w tym liczba osób korzystających z:

posiłku 1)

22911423115210128543

w tym:

liczba osób, którym dowieziono posiłek

3908399817521

zasiłku celowego

42171163622634011955

świadczenia rzeczowego

500000000

w tym:

liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe

600000000

KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) 2)
(ogółem = Dz. II, w. 5, kol. 2 + Dz. II, w. 5, kol. 4 + Dz. III, w. 13, kol. 2 + Dz. IV, w. 1, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 5, kol. 3 + Dz. II, w. 5, kol. 5 + Dz. III, w. 13, kol. 3 + Dz. IV, w. 1, kol. 3)

7237 676124 564
X
X
X
X
X
X

z tego:

środki własne
(ogółem = Dz. II, w. 6, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 4 + Dz. III, w. 14, kol. 2 + Dz. IV, w. 2, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 6, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 5 + Dz. III, w. 14, kol. 3 + Dz. IV, w. 2, kol. 3)

896 97861 697
X
X
X
X
X
X

dotacja
(ogółem = Dz. II, w. 7, kol. 2 + Dz. II, w. 7 kol. 4 + Dz. III, w. 15, kol. 2 + Dz. IV, w. 3, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 7, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 5 + Dz. III, w. 15, kol. 3 + Dz. IV, w. 3, kol. 3)

9140 69862 867
X
X
X
X
X
X

Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem
(suma wierszy: 11+12+13+14)

1000000000

z powodu:

braku środków

1100000000

braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku

1200000000

niechęci do korzystania z tej formy pomocy

1300000000

z innych powodów

1400000000

LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM

15146
X
X
X
X
X
X

z tego:

STOŁÓWKI

1671
X
X
X
X
X
X

w tym:

uruchomione w 2010 r.

1700
X
X
X
X
X
X

INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek, mleka lub wydawania posiłków itp.)

1875
X
X
X
X
X
X

w tym:

uruchomione w 2010 r.

1900
X
X
X
X
X
X

LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE

20146
X
X
X
X
X
X

z tego:

szkoły

2196
X
X
X
X
X
X

przedszkola

2220
X
X
X
X
X
X

żłobki

2300
X
X
X
X
X
X

inne

2430
X
X
X
X
X
X
1)z uwzględnieniem liczby osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
2)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ II.  POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE ZASIŁEK CELOWYŚWIADCZENIE RZECZOWE
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
12345

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

1894600

Liczba rodzin

2894600

Liczba osób w rodzinach

321711600

Liczba świadczeń

416382
X
X

Kwota świadczeń (w zł) 1)

541 56423 74400

z tego:

środki własne

641 56423 74400

dotacja

70000

Koszt jednego świadczenia (w zł)
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)

8254,99289,56
X
X
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ III.  POMOC W FORMIE POSIŁKU
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE POSIŁEK 1) 2)
OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do 7 roku życiauczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

Liczba osób korzystających z posiłku

12911423115210128543

w tym z posiłku w formie:

całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)

22131833000

pełnego obiadu

32671361512201124543

jednego dania gorącego

400000000

mleka, bułki / kanapki

597119700

Liczba rodzin

617174
X
X
X
X
X
X

Liczba osób w rodzinach

7644359
X
X
X
X
X
X

Liczba posiłków

837 11116 7842 80287327 88115 6006 428311

z tego:

całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) 3)

92 2072281 933228274000

pełen obiad

1033 95315 87186063626 66514 9246 428311

jedno danie gorące

1100000000

mleko, bułka / kanapki

129516859994267600

Koszt posiłków (w zł) 4)

13179 05388 57817 4095 911120 62680 70241 0181 965

z tego:

środki własne

1452 76035 6013 9491 71439 10333 1019 708786

dotacja

15126 29352 97713 4604 19781 52347 60131 3101 179

Koszt jednego posiłku (w zł)
(iloraz: wiersz 13 / wiersz 8)

164,825,286,216,774,335,176,386,32
1)informacje z decyzji są skorygowane o faktyczną realizację tego świadczenia.
2)uwzględniono informacje dotyczące osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
3)przyznane decyzją całodzienne wyżywienie realizowane np. w przedszkolu traktowane jest jako jedno świadczenie.
4)koszt posiłków w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ IV.  POZOSTAŁE KOSZTY
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM
(w zł) 1)
w tym na wsi
(w zł) 1)
123

POZOSTAŁE KOSZTY - OGÓŁEM ( suma wierszy 4 + 5 + 6)

117 05912 242

z tego:

środki własne

22 6542 352

dotacja

314 4059 890

Koszt dowozu

49 2596 787

Koszt utworzenia punktów wraz z doposażeniem

57 8005 455

Inne koszty

600
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ V.  POMOC W FORMIE POSIŁKU NIE WYMAGAJĄCA PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsi
123

Liczba dzieci

1299

Liczba posiłków

22 015324

Koszt posiłków - ogółem ( suma wierszy 4+5) w zł 1)

310 9151 813

z tego:

środki własne

42 458408

dotacja

58 4571 405
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.Osoba sporządzająca sprawozdanie:
Imię i nazwisko:Mariusz Zieliński
Telefon:0756453232
Data wykonania:2011-01-05
e-mail:
Wersja szablonu XSLT: 1.2XSLT wersja 1.0, producent: Apache Software Foundation