Sprawozdanie zawiera dane z decyzji

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MGOPS Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
Tel. 075-645 32 32    Fax

Sprawozdanie
z realizacji programu
"POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

za I-XII 2011 r.
Adresat:
WPS Woj. Dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON:
003271573
Przekazać do 10 marca po zakończeniu
roku budżetowego1)

1) Jeśli termin przekazania sprawozdania wypada na dzień wolny od pracy, to obowiązuje data pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

DZIAŁ I.  INFORMACJE OGÓŁEM
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do 7 roku życiauczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM

1432187673122012415939

w tym liczba osób korzystających z:

posiłku 1)

23341385426205113885

w tym:

liczba osób, którym dowieziono posiłek

395871918797200

zasiłku celowego

41195917631207234

świadczenia rzeczowego

500000000

w tym:

liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe

600000000

KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) 2)
(ogółem = Dz. II, w. 5, kol. 2 + Dz. II, w. 5, kol. 4 + Dz. III, w. 13, kol. 2 + Dz. IV, w. 1, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 5, kol. 3 + Dz. II, w. 5, kol. 5 + Dz. III, w. 13, kol. 3 + Dz. IV, w. 1, kol. 3)

7300 575123 865
X
X
X
X
X
X

z tego:

środki własne
(ogółem = Dz. II, w. 6, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 4 + Dz. III, w. 14, kol. 2 + Dz. IV, w. 2, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 6, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 5 + Dz. III, w. 14, kol. 3 + Dz. IV, w. 2, kol. 3)

863 73627 585
X
X
X
X
X
X

dotacja
(ogółem = Dz. II, w. 7, kol. 2 + Dz. II, w. 7 kol. 4 + Dz. III, w. 15, kol. 2 + Dz. IV, w. 3, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 7, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 5 + Dz. III, w. 15, kol. 3 + Dz. IV, w. 3, kol. 3)

9236 83996 280
X
X
X
X
X
X

Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem
(suma wierszy: 11+12+13+14)

1000000000

z powodu:

braku środków

1100000000

braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku

1200000000

niechęci do korzystania z tej formy pomocy

1300000000

z innych powodów

1400000000

LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM

15116
X
X
X
X
X
X

z tego:

STOŁÓWKI

1651
X
X
X
X
X
X

w tym:

uruchomione w 2011 r.

1700
X
X
X
X
X
X

INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek, mleka lub wydawania posiłków itp.)

1865
X
X
X
X
X
X

w tym:

uruchomione w 2011 r.

1900
X
X
X
X
X
X

LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE

20116
X
X
X
X
X
X

z tego:

szkoły

2176
X
X
X
X
X
X

przedszkola

2220
X
X
X
X
X
X

żłobki

2300
X
X
X
X
X
X

inne

2420
X
X
X
X
X
X
1)z uwzględnieniem liczby osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
2)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ II.  POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE ZASIŁEK CELOWYŚWIADCZENIE RZECZOWE
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
12345

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

1582800

Liczba rodzin

2572700

Liczba osób w rodzinach

31195900

Liczba świadczeń

48638
X
X

Kwota świadczeń (w zł) 1)

524 21011 47700

z tego:

środki własne

624 21011 47700

dotacja

70000

Koszt jednego świadczenia (w zł)
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)

8281,51302,03
X
X
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ III.  POMOC W FORMIE POSIŁKU
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE POSIŁEK 1) 2)
OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do 7 roku życiauczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

Liczba osób korzystających z posiłku

13341385426205113885

w tym z posiłku w formie:

całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)

229102047521

pełnego obiadu

33091303722197109874

jednego dania gorącego

400000000

mleka, bułki / kanapki

575007500

Liczba rodzin

620573
X
X
X
X
X
X

Liczba osób w rodzinach

7718354
X
X
X
X
X
X

Liczba posiłków

842 45116 5514 9312 44126 09413 64911 426461

z tego:

całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) 3)

92 4176981 66737962425812661

pełen obiad

1039 44815 4153 2642 06224 88412 95311 300400

jedno danie gorące

1100000000

mleko, bułka / kanapki

125864380058643800

Koszt posiłków (w zł) 4)

13258 43596 49930 38915 135152 31378 62575 7332 739

z tego:

środki własne

1436 89613 7774 3392 16121 74511 22510 812391

dotacja

15221 53982 72226 05012 974130 56867 40064 9212 348

Koszt jednego posiłku (w zł)
(iloraz: wiersz 13 / wiersz 8)

166,095,836,166,205,845,766,635,94
1)informacje z decyzji są skorygowane o faktyczną realizację tego świadczenia.
2)uwzględniono informacje dotyczące osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
3)przyznane decyzją całodzienne wyżywienie realizowane np. w przedszkolu traktowane jest jako jedno świadczenie.
4)koszt posiłków w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ IV.  POZOSTAŁE KOSZTY
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM
(w zł) 1)
w tym na wsi
(w zł) 1)
123

POZOSTAŁE KOSZTY - OGÓŁEM ( suma wierszy 4 + 5 + 6)

117 93015 889

z tego:

środki własne

22 6302 331

dotacja

315 30013 558

Koszt dowozu

413 93012 901

Koszt utworzenia punktów wraz z doposażeniem

54 0002 988

Inne koszty

600
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ V.  POMOC W FORMIE POSIŁKU NIE WYMAGAJĄCA PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsi
123

Liczba dzieci

15126

Liczba posiłków

24 5781 785

Koszt posiłków - ogółem ( suma wierszy 4+5) w zł 1)

329 23611 665

z tego:

środki własne

46 0752 817

dotacja

523 1618 848
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.Osoba sporządzająca sprawozdanie:
Imię i nazwisko:Mariusz Zieliński
Telefon:0756453232
Data wykonania:2012-01-04
e-mail:
Wersja szablonu XSLT: 1.2XSLT wersja 1.0, producent: Apache Software Foundation