MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MGOPS Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
Tel. 75 645 32 32    Fax

Sprawozdanie
z realizacji programu
"POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

za I-XII 2013 r.
Adresat:
WPS Woj. Dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON:
003271573
Przekazać do 10 marca po zakończeniu
roku budżetowego1)

1) Jeśli termin przekazania sprawozdania wypada na dzień wolny od pracy, to obowiązuje data pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

DZIAŁ I.  INFORMACJE OGÓŁEM
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do 7 roku życiauczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM

133914665322081088213

w tym liczba osób korzystających z:

posiłku 1)

2295126572919298626

w tym:

liczba osób, którym dowieziono posiłek

380752421615911

zasiłku celowego

462241242913227

świadczenia rzeczowego

500000000

w tym:

liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe

600000000

KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) 2)
(ogółem = Dz. II, w. 5, kol. 2 + Dz. II, w. 5, kol. 4 + Dz. III, w. 13, kol. 2 + Dz. IV, w. 1, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 5, kol. 3 + Dz. II, w. 5, kol. 5 + Dz. III, w. 13, kol. 3 + Dz. IV, w. 1, kol. 3)

7297 823129 549
X
X
X
X
X
X

z tego:

środki własne
(ogółem = Dz. II, w. 6, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 4 + Dz. III, w. 14, kol. 2 + Dz. IV, w. 2, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 6, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 5 + Dz. III, w. 14, kol. 3 + Dz. IV, w. 2, kol. 3)

865 45127 107
X
X
X
X
X
X

dotacja
(ogółem = Dz. II, w. 7, kol. 2 + Dz. II, w. 7 kol. 4 + Dz. III, w. 15, kol. 2 + Dz. IV, w. 3, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. II, w. 7, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 5 + Dz. III, w. 15, kol. 3 + Dz. IV, w. 3, kol. 3)

9232 372102 442
X
X
X
X
X
X

Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem
(suma wierszy: 11+12+13+14)

1000000000

z powodu:

braku środków

1100000000

braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku

1200000000

niechęci do korzystania z tej formy pomocy

1300000000

z innych powodów

1400000000

LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM

15115
X
X
X
X
X
X

z tego:

STOŁÓWKI

1651
X
X
X
X
X
X

w tym:

uruchomione w 2013 r.

1700
X
X
X
X
X
X

INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek, mleka lub wydawania posiłków itp.)

1864
X
X
X
X
X
X

w tym:

uruchomione w 2013 r.

1900
X
X
X
X
X
X

LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE

20115
X
X
X
X
X
X

z tego:

szkoły

2185
X
X
X
X
X
X

przedszkola

2220
X
X
X
X
X
X

żłobki

2300
X
X
X
X
X
X

inne

2410
X
X
X
X
X
X
1)z uwzględnieniem liczby osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
2)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ II.  POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE ZASIŁEK CELOWYŚWIADCZENIE RZECZOWE
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
12345

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

1301000

Liczba rodzin

2301000

Liczba osób w rodzinach

3622400

Liczba świadczeń

47324
X
X

Kwota świadczeń (w zł) 1)

521 4208 32500

z tego:

środki własne

60000

dotacja

721 4208 32500

Koszt jednego świadczenia (w zł)
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)

8293,42346,88
X
X
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ III.  POMOC W FORMIE POSIŁKU
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE POSIŁEK 1) 2)
OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do 7 roku życiauczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

Liczba osób korzystających z posiłku

1295126572919298626

w tym z posiłku w formie:

całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)

2281314311832

pełnego obiadu

3275116452718692594

jednego dania gorącego

400000000

mleka, bułki / kanapki

500000000

Liczba rodzin

617269
X
X
X
X
X
X

Liczba osób w rodzinach

7627328
X
X
X
X
X
X

Liczba posiłków

837 58615 6475 0972 79824 72911 9887 760861

z tego:

całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) 3)

93 3161 7918571741 6631 185796432

pełen obiad

1034 27013 8564 2402 62423 06610 8036 964429

jedno danie gorące

1100000000

mleko, bułka / kanapki

1200000000

Koszt posiłków (w zł) 4)

13262 135107 97834 14118 898173 28083 27754 7145 803

z tego:

środki własne

1463 88326 3148 3204 60542 22920 29513 3341 414

dotacja

15198 25281 66425 82114 293131 05162 98241 3804 389

Koszt jednego posiłku (w zł)
(iloraz: wiersz 13 / wiersz 8)

166,976,906,706,757,016,957,056,74
1)informacje z decyzji są skorygowane o faktyczną realizację tego świadczenia.
2)uwzględniono informacje dotyczące osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
3)przyznane decyzją całodzienne wyżywienie realizowane np. w przedszkolu traktowane jest jako jedno świadczenie.
4)koszt posiłków w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ IV.  POZOSTAŁE KOSZTY
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM
(w zł) 1)
w tym na wsi
(w zł) 1)
123

POZOSTAŁE KOSZTY - OGÓŁEM ( suma wierszy 4 + 5 + 6)

114 26813 246

z tego:

środki własne

21 568793

dotacja

312 70012 453

Koszt dowozu

414 26813 246

Koszt utworzenia punktów wraz z doposażeniem

500

Inne koszty

600
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ V.  POMOC W FORMIE POSIŁKU NIE WYMAGAJĄCA PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsi
123

Liczba dzieci

12415

Liczba posiłków

22 4921 309

Koszt posiłków - ogółem ( suma wierszy 4+5) w zł 1)

317 1139 068

z tego:

środki własne

43 4851 814

dotacja

513 6287 254
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.Osoba sporządzająca sprawozdanie:
Imię i nazwisko:Mariusz Zieliński
Telefon:0756453232
Data wykonania:2014-01-08
e-mail:
Wersja szablonu XSLT: 1.2XSLT wersja 1.0, producent: Apache Software Foundation