MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MGOPS Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
Tel. 75 645 32 32    Fax

Sprawozdanie
z realizacji programu
"POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

za I-XII 2014 r.
Adresat:
WPS Woj. Dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON:
003271573
Przekazać w terminie do 15 dnia miesiąca
następującego po okresie sprawozdawczym1)

1) Jeśli termin przekazania sprawozdania wypada na dzień wolny od pracy, to obowiązuje data pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

DZIAŁ I.  INFORMACJE OGÓŁEM
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowejuczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM

133412868291517211929

w tym liczba osób korzystających z:

posiłku 1)

224385482113261664

w tym:

liczba osób, którym dowieziono posiłek

358512118383400

zasiłku celowego

41024722824135626

świadczenia rzeczowego

500000000

w tym:

liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe

600000000

KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) 2)
(ogółem = Dz. I, w. 10, kol.2 + Dz. II, w. 5, kol. 2 + Dz. II, w. 5, kol. 4 + Dz. III, w.13, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I, w. 10, kol. 3 Dz. II, w. 5, kol. 3 + Dz. II, w. 5, kol. 5 + Dz. III, w.13, kol. 3)

7267 11894 906
X
X
X
X
X
X

z tego:

środki własne
(ogółem = Dz. I, w. 11, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 4 + Dz. III, w.14, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I, w. 11, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 5 + Dz. III, w.14, kol. 3)

857 45025 248
X
X
X
X
X
X

dotacja
(ogółem = Dz. I, w. 12, kol. 2 + Dz. II, w. 7, kol. 2 + Dz. II, w. 7, kol. 4 + Dz. III, w.15, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I, w. 12, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 5 + Dz. III, w.15, kol. 3)

9209 66869 658
X
X
X
X
X
X

w tym:

INNE KOSZTY - OGÓŁEM (nie uwzględnione w działach II, III i IV)
(ogółem = Dz. I w.13, kol. 2 + w. 14, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I w.13, kol. 3 + w. 14, kol. 3)

1011 1059 454
X
X
X
X
X
X

z tego:

środki własne

1111 1059 454
X
X
X
X
X
X

dotacje

1200
X
X
X
X
X
X

z tego:

koszty dowozu

1311 1059 454
X
X
X
X
X
X

pozostałe koszty

1400
X
X
X
X
X
X

Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem
(suma wierszy: 16+17+18+19)

1500000000

z powodu:

braku środków

1600000000

braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku

1700000000

niechęci do korzystania z tej formy pomocy

1800000000

z innych powodów

1900000000

LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM

20105
X
X
X
X
X
X

z tego:

STOŁÓWKI

2151
X
X
X
X
X
X

INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek, mleka lub wydawania posiłków itp.)

2254
X
X
X
X
X
X

LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE

23105
X
X
X
X
X
X

z tego:

szkoły

2485
X
X
X
X
X
X

przedszkola

2520
X
X
X
X
X
X

żłobki

2600
X
X
X
X
X
X

inne

2700
X
X
X
X
X
X
1)z uwzględnieniem liczby osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
2)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ II.  POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE ZASIŁEK CELOWYŚWIADCZENIE RZECZOWE
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
12345

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

1492000

Liczba rodzin

2492000

Liczba osób w rodzinach

31024700

Liczba świadczeń

48732
X
X

Kwota świadczeń (w zł) 1)

527 02011 27000

z tego:

środki własne

65 4612 27800

dotacja

721 5598 99200

Koszt jednego świadczenia (w zł)
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)

8310,57352,19
X
X
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ III.  POMOC W FORMIE POSIŁKU
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE POSIŁEK 1) 2)
OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowejuczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

Liczba osób korzystających z posiłku

124385482113261664

w tym z posiłku w formie:

całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)

23314162141131

pełnego obiadu

322278382112254654

jednego dania gorącego

400000000

mleka, bułki / kanapki

500000000

Liczba rodzin

615049
X
X
X
X
X
X

Liczba osób w rodzinach

7496218
X
X
X
X
X
X

Liczba posiłków

832 60210 5745 0241 97617 7167 8279 862771

z tego:

całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) 3)

93 0081 2781 3131341 300963395181

pełen obiad

1029 5949 2963 7111 84216 4166 8649 467590

jedno danie gorące

1100000000

mleko, bułka / kanapki

1200000000

Koszt posiłków (w zł) 4)

13228 99374 18235 22113 545123 02655 28770 7465 350

z tego:

środki własne

1440 88413 5166 2902 46821 96310 07312 631975

dotacja

15188 10960 66628 93111 077101 06345 21458 1154 375

Koszt jednego posiłku (w zł)
(iloraz: wiersz 13 / wiersz 8)

167,027,027,016,856,947,067,176,94
1)informacje z decyzji są skorygowane o faktyczną realizację tego świadczenia.
2)uwzględniono informacje dotyczące osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
3)przyznane decyzją całodzienne wyżywienie realizowane np. w przedszkolu traktowane jest jako jedno świadczenie.
4)koszt posiłków w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ IV.  POMOC W FORMIE POSIŁKU NIE WYMAGAJĄCA PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsi
123

Liczba dzieci

12518

Liczba posiłków

21 387953

Koszt posiłków - ogółem
(suma wierszy 4+5) w zł 1)

310 4427 401

z tego:

środki własne

42 1101 495

dotacja

58 3325 906
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.Osoba sporządzająca sprawozdanie:
Imię i nazwisko:Mariusz Zieliński
Telefon:0756453232
Data wykonania:2015-01-12
e-mail: