MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MGOPS Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
Tel. 75 645 32 32    Fax

Sprawozdanie
z realizacji programu
"POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

za I-XII 2015 r.
Adresat:
WPS Woj. Dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON:
003271573
Przekazać w terminie do dnia 10 lutego po zakończeniu roku budżetowego1)

1) Jeśli termin przekazania sprawozdania wypada na dzień wolny od pracy, to obowiązuje data pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

DZIAŁ I.  INFORMACJE OGÓŁEM
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowejuczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM

126386462013166956

w tym liczba osób korzystających z:

posiłku 1)

226386462013166956

w tym:

liczba osób, którym dowieziono posiłek

351461513403700

zasiłku celowego

400000000

świadczenia rzeczowego

500000000

w tym:

liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe

600000000

KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) 2)
(ogółem = Dz. I, w. 10, kol.2 + Dz. II, w. 5, kol. 2 + Dz. II, w. 5, kol. 4 + Dz. III, w.11, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I, w. 10, kol. 3 Dz. II, w. 5, kol. 3 + Dz. II, w. 5, kol. 5 + Dz. III, w.11, kol. 3)

7272 91075 991
X
X
X
X
X
X

z tego:

środki własne
(ogółem = Dz. I, w. 11, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 4 + Dz. III, w.12, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I, w. 11, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 5 + Dz. III, w.12, kol. 3)

873 75023 266
X
X
X
X
X
X

dotacja
(ogółem = Dz. I, w. 12, kol. 2 + Dz. II, w. 7, kol. 2 + Dz. II, w. 7, kol. 4 + Dz. III, w.13, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I, w. 12, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 5 + Dz. III, w.13, kol. 3)

9199 16052 725
X
X
X
X
X
X

w tym:

INNE KOSZTY - OGÓŁEM (nie uwzględnione w działach II, III i IV)
(ogółem = Dz. I w.13, kol. 2 + w. 14, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I w.13, kol. 3 + w. 14, kol. 3)

105 9085 305
X
X
X
X
X
X

z tego:

środki własne

115 9085 305
X
X
X
X
X
X

dotacje

1200
X
X
X
X
X
X

z tego:

koszty dowozu

135 9085 305
X
X
X
X
X
X

pozostałe koszty

1400
X
X
X
X
X
X

Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem
(suma wierszy: 16+17+18+19)

1500000000

z powodu:

braku środków

1600000000

braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku

1700000000

niechęci do korzystania z tej formy pomocy

1800000000

z innych powodów

1900000000

LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM

20105
X
X
X
X
X
X

z tego:

STOŁÓWKI

2151
X
X
X
X
X
X

INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek, mleka lub wydawania posiłków itp.)

2254
X
X
X
X
X
X

LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE

23105
X
X
X
X
X
X

z tego:

szkoły

2485
X
X
X
X
X
X

przedszkola

2520
X
X
X
X
X
X

żłobki

2600
X
X
X
X
X
X

inne

2700
X
X
X
X
X
X
1)z uwzględnieniem liczby osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
2)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ II.  POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE ZASIŁEK CELOWYŚWIADCZENIE RZECZOWE
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
12345

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

10000

Liczba rodzin

20000

Liczba osób w rodzinach

30000

Liczba świadczeń

400
X
X

Kwota świadczeń (w zł) 1)

50000

z tego:

środki własne

60000

dotacja

70000

Koszt jednego świadczenia (w zł)
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)

8
???
???
X
X
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ III.  POMOC W FORMIE POSIŁKU
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE POSIŁEK 1) 2)
OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowejuczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

Liczba osób korzystających z posiłku

126386462013166956

w tym z posiłku w formie:

pełnego obiadu

226386462013166956

jednego dania gorącego

300000000

mleka, bułki / kanapki

400000000

Liczba rodzin

516947
X
X
X
X
X
X

Liczba osób w rodzinach

6496205
X
X
X
X
X
X

Liczba posiłków

735 9439 7884 4411 66417 0707 04414 4321 080

z tego:

pełen obiad

835 9439 7884 4411 66417 0707 04414 4321 080

jedno danie gorące

900000000

mleko, bułka / kanapki

1000000000

Koszt posiłków (w zł) 3)

11267 00270 68630 95811 785122 69350 867113 3518 034

z tego:

środki własne

1267 84217 9617 8662 99531 17412 92528 8022 041

dotacja

13199 16052 72523 0928 79091 51937 94284 5495 993

Koszt jednego posiłku (w zł)
(iloraz: wiersz 11 / wiersz 7)

147,437,226,977,087,197,227,857,44
1)informacje z decyzji są skorygowane o faktyczną realizację tego świadczenia.
2)uwzględniono informacje dotyczące osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
3)koszt posiłków w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ IV.  POMOC W FORMIE POSIŁKU NIE WYMAGAJĄCA PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsi
123

Liczba dzieci

12816

Liczba posiłków

22 3801 562

Koszt posiłków - ogółem
(suma wierszy 4+5) w zł 1)

318 08912 294

z tego:

środki własne

48 1495 538

dotacja

59 9406 756
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.Osoba sporządzająca sprawozdanie:
Imię i nazwisko:Mariusz Zieliński
Telefon:0756453232
Data wykonania:2016-01-08
e-mail: