MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MGOPS Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
Tel. 75 645 32 32    Fax

Sprawozdanie
z realizacji programu
"POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

za I-XII 2016 r.
Adresat:
WPS Woj. Dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON:
003271573
Przekazać w terminie do dnia 10 lutego po zakończeniu roku budżetowego1)

1) Jeśli termin przekazania sprawozdania wypada na dzień wolny od pracy, to obowiązuje data pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

DZIAŁ I.  INFORMACJE OGÓŁEM
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowejuczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM

1245773114108561078

w tym liczba osób korzystających z:

posiłku 1)

2245773114108561078

w tym:

liczba osób, którym dowieziono posiłek

300000000

zasiłku celowego

400000000

świadczenia rzeczowego

500000000

w tym:

liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe

600000000

KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) 2)
(ogółem = Dz. I, w. 10, kol.2 + Dz. II, w. 5, kol. 2 + Dz. II, w. 5, kol. 4 + Dz. III, w.11, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I, w. 10, kol. 3 Dz. II, w. 5, kol. 3 + Dz. II, w. 5, kol. 5 + Dz. III, w.11, kol. 3)

7301 85358 119
X
X
X
X
X
X

z tego:

środki własne
(ogółem = Dz. I, w. 11, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 4 + Dz. III, w.12, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I, w. 11, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 5 + Dz. III, w.12, kol. 3)

8107 19120 638
X
X
X
X
X
X

dotacja
(ogółem = Dz. I, w. 12, kol. 2 + Dz. II, w. 7, kol. 2 + Dz. II, w. 7, kol. 4 + Dz. III, w.13, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I, w. 12, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 5 + Dz. III, w.13, kol. 3)

9194 66237 481
X
X
X
X
X
X

w tym:

INNE KOSZTY - OGÓŁEM (nie uwzględnione w działach II, III i IV)
(ogółem = Dz. I w.13, kol. 2 + w. 14, kol. 2)
(w tym na wsi = Dz. I w.13, kol. 3 + w. 14, kol. 3)

1000
X
X
X
X
X
X

z tego:

środki własne

1100
X
X
X
X
X
X

dotacje

1200
X
X
X
X
X
X

z tego:

koszty dowozu

1300
X
X
X
X
X
X

pozostałe koszty

1400
X
X
X
X
X
X

Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem
(suma wierszy: 16+17+18+19)

1500000000

z powodu:

braku środków

1600000000

braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku

1700000000

niechęci do korzystania z tej formy pomocy

1800000000

z innych powodów

1900000000

LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM

20115
X
X
X
X
X
X

z tego:

STOŁÓWKI

2151
X
X
X
X
X
X

INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek, mleka lub wydawania posiłków itp.)

2264
X
X
X
X
X
X

LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE

23115
X
X
X
X
X
X

z tego:

szkoły

2495
X
X
X
X
X
X

przedszkola

2520
X
X
X
X
X
X

żłobki

2600
X
X
X
X
X
X

inne

2700
X
X
X
X
X
X
1)z uwzględnieniem liczby osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
2)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ II.  POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE ZASIŁEK CELOWYŚWIADCZENIE RZECZOWE
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
12345

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

10000

Liczba rodzin

20000

Liczba osób w rodzinach

30000

Liczba świadczeń

400
X
X

Kwota świadczeń (w zł) 1)

50000

z tego:

środki własne

60000

dotacja

70000

Koszt jednego świadczenia (w zł)
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)

8
???
???
X
X
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ III.  POMOC W FORMIE POSIŁKU
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE POSIŁEK 1) 2)
OGÓŁEMw tym na wsiw tym:
dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowejuczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnejpozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
OGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsiOGÓŁEMw tym na wsi
123456789

Liczba osób korzystających z posiłku

1245773114108561078

w tym z posiłku w formie:

pełnego obiadu

2245773114108561078

jednego dania gorącego

300000000

mleka, bułki / kanapki

400000000

Liczba rodzin

516542
X
X
X
X
X
X

Liczba osób w rodzinach

6422168
X
X
X
X
X
X

Liczba posiłków

737 0447 9893 1921 29214 8995 85218 953845

z tego:

pełen obiad

837 0447 9893 1921 29214 8995 85218 953845

jedno danie gorące

900000000

mleko, bułka / kanapki

1000000000

Koszt posiłków (w zł) 3)

11301 85358 11925 0819 226105 93141 924170 8416 969

z tego:

środki własne

12107 19120 6388 9083 27637 61714 88760 6662 475

dotacja

13194 66237 48116 1735 95068 31427 037110 1754 494

Koszt jednego posiłku (w zł)
(iloraz: wiersz 11 / wiersz 7)

148,157,277,867,147,117,169,018,25
1)informacje z decyzji są skorygowane o faktyczną realizację tego świadczenia.
2)uwzględniono informacje dotyczące osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
3)koszt posiłków w zaokrągleniu do 1 zł.DZIAŁ IV.  POMOC W FORMIE POSIŁKU NIE WYMAGAJĄCA PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO
PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEMw tym na wsi
123

Liczba dzieci

186

Liczba posiłków

2708520

Koszt posiłków - ogółem
(suma wierszy 4+5) w zł 1)

35 4124 015

z tego:

środki własne

41 4281 059

dotacja

53 9842 956
1)kwota w zaokrągleniu do 1 zł.Osoba sporządzająca sprawozdanie:
Imię i nazwisko:Mariusz Zieliński
Telefon:0756453232
Data wykonania:2017-01-03
e-mail: