MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MGOPS Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
Tel. 075-645 32 32    Fax
SKŁ-ZDR

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

za I - XII 2008 r.
Adresat:

MPiPS Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON:
003271573
Przekazać w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym1)
Województwo:
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
1) Jeśli termin przekazania sprawozdania wypada na dzień wolny od pracy, to obowiązuje data pierwszego dnia roboczego po tym dniu
WYSZCZEGÓLNIENIE
(na podstawie ustawy z dn. 27.08.2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finans.
ze środków publicznych art. 66 ust. 1)
Liczba świadczeniobiorców*, za których jest opłacana składka zdrowotnaLiczba składek należnychKoszt składek należnych w zł**
ogółem (4 + 5)z tego:
opłaconychnieopłaconych
012345

Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 26

15855518 21818 2180

Osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 29

200000

Dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze lub opiekuńcze lub w DPS niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu

300000

Dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt. 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 19

400000

Uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 27

500000

Osoby pełniące funkcje zawodowej rodziny zastępczej (pogotowia rodzinnego) spełniające warunki do objęcia ubezp. społ. lub ubezp. społ. rolników - pkt. 1 lit. e

600000

Osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej

700000

OGÓŁEM (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

8
X
55518 21818 2180

* liczba osób otrzymujących na podstawie decyzji dany rodzaj świadczenia, a w przypadku rodzin zastępczych na podstawie umowy zawartej ze starostą o pełnienie funkcji rodziny zastępczej liczba osób otrzymujących wynagrodzenie
** w zaokrągleniu do 1 złImię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie
Miejscowość i dataPieczątka imienna i podpis osoby działającej
w imieniu sprawozdawcy
Mariusz Zieliński, tel. 0756453232Lwówek Śląski, 2009-01-05
Wersja szablonu XSLT: 1.1XSLT wersja 1.0, producent: Apache Software Foundation