Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Komu przysuguj wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego


Komu przysuguj wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Osob uprawnion do wiadcze z funduszu alimentacyjnego (w skrcie: wiadczenie z FA) jest dziecko, ktre ma zasdzone od rodzica alimenty (mog to by rwnie alimenty na podstawie ugody zawartej przed sdem), jeeli egzekucja alimentw jest bezskuteczna. wiadczenia z FA przysuguj na dziecko do ukoczenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze wiadczenia przysuguj do ukoczenia 25 lat pod warunkiem, e uczy si w ono szkole lub szkole wyszej. Na dziecko posiadajce orzeczenie o znacznym stopniu niepenosprawnoci, ktrego rodzic nie paci zasdzonych alimentw, wiadczenia przysuguj bez wzgldu na wiek dziecka.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeeli w okresie dwch miesicy przed zoeniem wniosku o wiadczenie z FA komornik nie wyegzekwowa penej nalenoci z tytuu zalegych i biecych zobowiza alimentacyjnych. Bezskuteczno egzekucji potwierdza komornik sdowy odpowiednim zawiadczeniem. Mona je od komornika uzyska samemu lub wystpi o ich uzyskanie przez organ waciwy wierzyciela tj. : urzd gminy lub orodek pomocy spoecznej, w ktrym osoba ubiega si o wiadczenie z FA (w jednych gminach wiadczenie przyznaje urzd gminy w innych orodek pomocy spoecznej).

W przypadku, gdy egzekucja alimentw nie jest prowadzona w Polsce, gdy dunik mieszka za granic, w celu potwierdzenia bezskutecznoci egzekucji, do wniosku o przyznanie wiadczenia z FA wnioskodawca musi doczy odpowiednie zawiadczenie z sdu okrgowego (lub innego waciwego sdu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzajce bezskuteczno egzekucji zasdzonych alimentw lub niemono prowadzenia egzekucji. Aby naby prawo do wiadczenia z FA dziecko, ktre ma zasdzone alimenty nie musi by wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do wiadczenia z FA przysuguje te na dzieci wychowywane przez rodzica, ktry zawar kolejny zwizek maeski, yje w nieformalnym zwizku lub m/ona nie paci zasdzonych alimentw. W takich przypadkach rodzic zobowizany do alimentacji nie jest wliczany do skadu rodziny, wic jego dochd nie jest brany pod uwag przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do wiadczenia z FA.

Dochd uprawniajcy do wiadcze. Prawo do wiadczenia z FA przysuguje, jeeli przecitny miesiczny dochd netto na osob w rodzinie w roku poprzedzajcym okres wiadczeniowy nie przekracza 800 z. Ustalajc prawo do wiadczenia z FA na okres od 1 padziernika 2019 r. do 30 wrzenia 2020 r. brany jest pod uwag dochd uzyskany przez czonkw rodziny w 2018r. Na dochd ten skadaj si nastpujce skadniki:
  • przychody podlegajce opodatkowaniu na zasadach oglnych na podstawie przepisw o podatku dochodowym od osb fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, naleny podatek dochodowy od osb fizycznych, skadki na ubezpieczenia spoeczne niezaliczone do kosztw uzyskania przychodu oraz skadki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • deklarowany w owiadczeniu dochd z dziaalnoci podlegajcej opodatkowaniu na podstawie przepisw o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne,
  • inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osb fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o wiadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniw lub studentw, alimenty na rzecz dzieci).

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochd z tego tytuu oblicza si na podstawie liczby hektarw przeliczeniowych znajdujcych si w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy. W tym, jeeli zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego miaa miejsce w trakcie miesica, now powierzchni gospodarstwa uwzgldnia si od miesica nastpnego. Miesiczna warto dochodu z 1 ha przeliczeniowego zostaa okrelona na poziomie 1/12 dochodu ogaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku, gdy rodzina lub osoba uczca si utrzymuje si z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody z obu tych rde sumuje si.

W przypadku uzyskiwania dochodw podlegajcych opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach oglnych, wysoko uzyskanego dochodu naley udokumentowa zawiadczeniami z urzdu skarbowego o dochodach za rok 2018 lub zoeniem stosownego owiadczenia. Brany jest pod uwag dochd netto, czyli przychd wykazany w zawiadczeniu z US, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, naleny podatek dochodowy od osb fizycznych, skadki na ubezpieczenia spoeczne niezaliczone do kosztw uzyskania przychodu oraz skadki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wysoko wiadcze z funduszu alimentacyjnego.
wiadczenia z FA przysuguj w kwocie bieco zasdzonych alimentw, ale nie mog wynie wicej ni po 500 z na kade z uprawnionych do alimentw dzieci.
Wygenerowano w sekund: 0.02
12,995,346 unikalne wizyty