Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

wiadczenie pielgnacyjne

wiadczenie pielgnacyjne z tytuu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysuguje:
 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie bdcej rodzin zastpcz spokrewnion w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej,
 • innym osobom, na ktrych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuczy ciy obowizek alimentacyjny, z wyjtkiem osb o znacznym stopniu niepenosprawnoci
- jeeli nie podejmuj lub rezygnuj z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob legitymujc si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci albo orzeczeniem o niepenosprawnoci cznie ze wskazaniami: koniecznoci staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze znacznie ograniczon moliwoci samodzielnej egzystencji oraz koniecznoci staego wspudziau na co dzie opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom innym ni spokrewnione w pierwszym stopniu z osob wymagajc opieki, przysuguje wiadczenie pielgnacyjne, w przypadku gdy spenione s cznie nastpujce warunki:
 • rodzice osoby wymagajcej opieki nie yj, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s maoletni lub legitymuj si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci;
 • nie ma innych osb spokrewnionych w pierwszym stopniu, s maoletnie lub legitymuj si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci;
 • nie ma osb, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymuj si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci.

wiadczenie pielgnacyjne przysuguje, jeeli niepenosprawno osoby wymagajcej opieki powstaa:
 • nie pniej ni do ukoczenia 18. roku ycia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyszej, jednak nie pniej ni do ukoczenia 25. roku ycia.

wiadczenie pielgnacyjne nie przysuguje, jeeli:
 • osoba sprawujca opiek:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytuu mierci maonka przyznanej w przypadku zbiegu
  • prawa do renty rodzinnej i innego wiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiku staego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego, zasiku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiku opiekuczego, wiadczenia pielgnacyjnego lub zasiku dla opiekuna, o ktrym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypacie zasikw dla opiekunw;
 • osoba wymagajca opieki:
  • pozostaje w zwizku maeskim, chyba e wspmaonek legitymuje si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci,
  • zostaa umieszczona w rodzinie zastpczej, z wyjtkiem rodziny zastpczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w zwizku z koniecznoci ksztacenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placwce zapewniajcej caodobow opiek, w tym w specjalnym orodku szkolno-wychowawczym, z wyjtkiem podmiotu wykonujcego dziaalno lecznicz, i korzysta w niej z caodobowej opieki przez wicej ni 5 dni w tygodniu;
  • na osob wymagajc opieki inna osoba ma ustalone prawo do wczeniejszej emerytury;
  • czonek rodziny osoby sprawujcej opiek ma ustalone prawo do dodatku do zasiku rodzinnego, o ktrym mowa w art. 10, specjalnego zasiku opiekuczego, wiadczenia pielgnacyjnego lub zasiku dla opiekuna, o ktrym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypacie zasikw dla opiekunw;
  • na osob wymagajc opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiku rodzinnego, o ktrym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiku opiekuczego, prawo do wiadczenia pielgnacyjnego lub prawo do zasiku dla opiekuna, o ktrym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypacie zasikw dla opiekunw;
  • na osob wymagajc opieki inna osoba jest uprawniona za granic do wiadczenia na pokrycie wydatkw zwizanych z opiek, chyba e przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.

  wiadczenie pielgnacyjne wynosi 1300z.
  Pobierz wniosek o ustalenie prawa do wiadczenia pielgnacyjnego <<pobierz>> (60.1 KB)
Wygenerowano w sekund: 0.01
12,991,659 unikalne wizyty