Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Postpowanie wobec dunika alimentacyjnego

Postpowanie wobec dunika alimentacyjnego

W przypadku bezskutecznoci egzekucji osoba uprawniona do alimentw (dzieckoza porednictwem swego przedstawiciela ustawowego) moe zoy do organu waciwego wierzyciela (oznacza to urzd gminy lub orodek pomocy spoecznej waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentw) wniosek o podjcie dziaa wobec dunika alimentacyjnego.

Do wniosku naley doczy zawiadczenie, od komornika prowadzcego postpowanie egzekucyjne, o bezskutecznoci egzekucji, zawierajce informacj o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskutecznoci oraz o dziaaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasdzonych alimentw. W przypadku zoenia wniosku bez w/w zawiadczenia, organ waciwy wierzyciela wzywa organ prowadzcy postpowanie egzekucyjne do przesania zawiadczenia. Komornik prowadzcy postpowanie egzekucyjne jest obowizany do przesania zawiadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej wiadczenia z funduszu alimentacyjnego organ waciwy wierzyciela "z urzdu" wystpuje z wnioskiem do organu waciwego dunika (oznacza to urzd gminy lub orodek pomocy spoecznej waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania dunika alimentacyjnego) o podjcie dziaa wobec dunika alimentacyjnego.

Po otrzymaniu w/w wniosku, organ waciwy dunika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dunika alimentacyjnego, a take jego stanu zdrowia oraz przyczyn nieoenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego owiadczenie majtkowe.
W przypadku, gdy dunik alimentacyjny nie moe wywiza si ze swych zobowiza z powodu braku zatrudnienia, organ waciwy dunika:
  1. zobowizuje dunika alimentacyjnego do zarejestrowania si, jako bezrobotny, albo jako poszukujcy pracy, w przypadku braku moliwoci zarejestrowania si jako bezrobotny;
  2. informuje waciwy powiatowy urzd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dunika alimentacyjnego.

W przypadku, gdy dunik alimentacyjny uniemoliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odmwi zoenia owiadczenia majtkowego lub zarejestrowania si jako bezrobotny lub poszukujcy pracy albo odmwi przyjcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac spoecznie uytecznych, prac interwencyjnych, robt publicznych albo udziau w szkoleniu, stau lub przygotowaniu zawodowym dorosych, organ waciwy dunika wszczyna postpowanie dotyczce uznania dunika alimentacyjnego za uchylajcego si od zobowiza alimentacyjnych – ktre w konsekwencji prowadzi do wydania decyzji uznajcej dunika alimentacyjnego za osob uchylajc od zobowiza alimentacyjnych.

Decyzji o uznaniu dunika alimentacyjnego za uchylajcego si od zobowiza alimentacyjnych nie wydaje si, gdy dunik przez okres ostatnich 6 miesicy wywizywa si w kadym miesicu ze zobowiza alimentacyjnych w kwocie nie niszej ni 50% kwoty bieco zasdzonych alimentw.

Jeeli ww. decyzja stanie si ostateczna to organ waciwy dunika:
  1. skada wniosek o ciganie za przestpstwo okrelone w art. 209 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pn.),
  2. po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowcw informacji, e dunik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dunika alimentacyjnego.
Organ waciwy dunika informuje organ waciwy wierzyciela oraz komornika sdowego o podjtych dziaaniach wobec dunika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

Dunik alimentacyjny jest zobowizany do zwrotu organowi waciwemu wierzyciela nalenoci w wysokoci wiadcze wypaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentw, cznie z ustawowymi odsetkami za opnienie.

Organ waciwy wierzyciela przekazuje do wszystkich biur informacji gospodarczych informacj o zobowizaniach dunika alimentacyjnego z tytuu wypaconych na osob uprawnion wiadcze z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – w razie powstania zalegoci za okres duszy ni 6 miesicy.

Wygenerowano w sekund: 0.02
12,998,454 unikalne wizyty