Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Dodatki Mieszkaniowe - Uprawnieni

Uprawnieni do otrzymania dodatku mieszkaniowego Ustawa w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysuguje on:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarwno mieszka bdcych wasnoci miasta - czyli lokali komunalnych, mieszka zakadowych, czy te mieszka w domu prywatnym czynszowym jak i mieszka wynajmowanych na wolnym rynku),
 • czonkom spdzielni mieszkaniowych zamieszkujcym na podstawie spdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmujcym lokale mieszkalne w budynkach stanowicych ich wasno i wacicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom majcym tytu prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszcym wydatki zwizane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy uyczenia),
 • osobom zajmujcym lokal mieszkalny bez tytuu prawnego, oczekujcym na przysugujcy im lokal zamienny albo socjalny.

Od czego zaley przyznanie dodatku?
Przyznanie dodatku uzalenione jest od spenienia rwnoczenie dwch poniej opisanych warunkw:
okrelony redni dochd na miesic.

Dodatek mieszkaniowy przysuguje jeeli redni miesiczny dochd na jednego czonka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesicy poprzedzajcych dat zoenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowizujcej w dniu zoenia wniosku.

Za dochd uwaa si wszelkie przychody po odliczeniu kosztw ich uzyskania oraz po odliczeniu skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza si dodatkw dla sierot zupenych, zasikw pielgnacyjnych, zasikw okresowych z pomocy spoecznej, jednorazowych wiadcze pieninych i wiadcze w naturze z pomocy spoecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Aby obliczy redni dochd miesiczny naley dochd gospodarstwa domowego podzieli przez 3 (liczba miesicy) i przez liczb osb w gospodarstwie domowym. Wynik naszego obliczenia da nam odpowied czy moemy ubiega si o dodatek. Wysoko najniszej emerytury wynosi 1 100,00z (UWAGA: Wysoko najniszej emerytury zmienia si w cigu roku, w zalenoci od waloryzacji wiadcze).

WANE!!!
O dodatek mona ubiega si rwnie gdy dochd na jedn osob w gospodarstwie domowym jest wikszy od wymienionych powyej z zastrzeeniem, i kwota tej nadwyki nie przekracza wysokoci wyliczonego dodatku. W takiej sytuacji przysugujcy dodatek obnia si o t kwot (o kwot nadwyki).


Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu. Ustalenie powierzchni uytkowej lokalu. Za powierzchni uytkow lokalu mieszkalnego zamieszkiwan przez wynajmujcego uwaa si powierzchni pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmujcego oraz kuchni, azienki, korytarzy i innych pomieszcze sucym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze si jednak pod uwag balkonw, tarasw, strychw, pralni, suszarni, piwnicy czy komrek na opa. Ustalona w ten sposb powierzchnia (uytkowa) nie moe by wiksza (z wyjtkami opisanymi poniej) ni powierzchnia okrelona ustawowo (powierzchnia normatywna).

 • dla 1 osoby 35 m2
 • dla 2 osb 40 m2
 • dla 3 osb 45 m2
 • dla 4 osb 55 m2
 • dla 5 osb 65 m2
 • dla 6 osb 70 m2
 • wicej ni 6 osb +5 m2 na osob
Ustawa dopuszcza ustpstwa. Dodatek mieszkaniowy przysuguje, take w sytuacji gdy powierzchnia uytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywn powierzchni lokalu, ale nie wicej ni o:

 • 30% lub
 • 50% pod warunkiem, e udzia powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni uytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.


Oznacza to, e odpowiednio do liczby osb w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie moe by wiksza od:

Przy doliczonych, dopuszczonych ustaw (art. 5 ust. 5) i wymienionych powyej ustpstwach, powierzchnia normatywna nie moe przekroczy:

+30%

 • dla 1 osoby 45,5 m2
 • dla 2 osb 52,0 m2
 • dla 3 osb 58,5 m2
 • dla 4 osb 71,5 m2
 • dla 5 osb 84,5 m2
 • dla 6 osb 91,0 m2

+50% - udzia pokoi i kuchni nie przekracza 60% lokalu

 • dla 1 osoby 52,5 m2
 • dla 2 osb 60,0 m2
 • dla 3 osb 67,5 m2
 • dla 4 osb 82,5 m2
 • dla 5 osb 97,5 m2
 • dla 6 osb 105,0 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeli na osob przypada wicej m2 powierzchni lokalu ni dopuszcza ustawa.

Ustawa dopuszcza jeszcze dwie moliwoci kiedy mona powierzchni normatywn dodatkowo powikszy.

 • Jeli w lokalu mieszka wicej ni 6 osb, na kad nastpn osob zwiksza si powierzchni normatywn o 5 m2.
 • Jeli w lokalu mieszka osoba niepenosprawna poruszajca si na wzku, lub jeeli niepenosprawno wymaga zamieszkiwania w odrbnym pokoju, wwczas wielko powierzchni normatywnej zwiksza si o 15 m2, przy spenieniu okrelonych ustawowo warunkw


Co naley zrobi aby dodatek otrzyma

 • Naley uda si do dziau "Dodatki mieszkaniowe" znajdujcego si w Miejsko - gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Lwwku lskim; Aleja Wojska Polskiego 27 i pobra formularze dokumentw o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • Z wnioskiem trzeba uda si do "swojej" administracji domu. Musi ona potwierdzi takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarzdcy domu, tytu prawny do zajmowanego lokalu, sposb ogrzewania lokalu i wody, kwot wydatkw na mieszkanie za ostatni miesic.
 • Waciciele domw jednorodzinnych doczaj do wniosku dokument potwierdzajcy powierzchni uytkow i wyposaenie techniczne domu, wystawione przez waciwy organ nadzoru budowlanego wydajcy pozwolenia na budow, oraz rachunki dotyczce wydatkw na utrzymanie domu.
 • Osoba ubiegajca si o pomoc wypenia deklaracj o dochodach za ostatnie 3 miesice (sprzed daty zoenia wniosku).
 • Komplet dokumentw, skada si w siedzibie MGOPS-u w Lwwku lskim w dziale "Dodatki Mieszkaniowe".


W okrelonych przypadkach moe zosta przeprowadzony wywiad rodowiskowy poczony z koniecznoci zoenia przez wnioskodawc owiadczenia w sprawie posiadanych:

 • ruchomoci i nieruchomoci,
 • zasobw pieninych.


Odmowa zoenia owiadczenia stanowi podstaw do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego
Jeeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu rodowiskowego pracownik MOPS-u ustali, e:
 • wystpuje raca dysproporcja pomidzy niskimi dochodami wykazanymi w zoonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majtkowym wnioskodawcy, wskazujcym, e jest on w stanie uiszcza wydatki zwizane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystujc wasne rodki i posiadane zasoby majtkowe lub
 • faktyczna liczba wsplnie stale zamieszkujcych i gospodarujcych z wnioskodawc jest mniejsza ni wykazana w deklaracji, wwczas dodatek moe zosta nieprzyznany.

Jak jest wypacany dodatek?
Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej, Burmistrz Gminy i Miasta. Decyzja w sprawie pomocy wydana zostaje najpniej w cigu miesica od dnia zoenia wniosku. Dodatek przyznaje si na okres 6 miesicy, liczc od pierwszego dnia miesica, nastpujcego po dniu zoenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wpywa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposb naleno osoby starajcej si o pomoc. Waciciele domw jednorodzinnych otrzymuj dodatek bezporednio do rk. W lokalach, w ktrych brak: Co, CW lub gazu otrzymuj ryczat, ktry pobieraj w kasie MGOPS

Gdzie mona odwoywa si od decyzji w sprawie przyznania dodatku?
Odwoanie od decyzji instytucji przyznajcej dodatki mieszkaniowe naley zoy (za porednictwem organu, ktry wyda decyzj - Burmistrza Gminy i Miasta Lwwek lski) w cigu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego. Jeli organ, ktry wyda decyzj uzna, i odwoanie zasuguje w caoci na uwzgldnienie, moe w cigu 7 dni od otrzymania odwoania wyda now decyzj, w ktrej uchyli lub zmieni zaskaron decyzj. W przeciwnym wypadku przekazuje spraw do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego. Jeli osoba ubiegajca si o dodatek uzna, i nastpio naruszenie prawa, bd jej interesu prawnego, moe wnie skarg do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego z siedzib we Wrocawiu.

UWAGA:

 • decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego zawsze zawiera pouczenie - w jakim trybie suy od niej odwoanie,
 • decyzja Samorzdowego Kolegium Odwoawczego powinna zawiera pouczenie o dopuszczalnoci wniesienia skargi do WSA.

Wygenerowano w sekund: 0.01
13,000,357 unikalne wizyty