Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Specjalny zasiek opiekuczy


Specjalny zasiek opiekuczy przysuguje osobom, na ktrych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciy obowizek alimentacyjny, jeeli rezygnuj z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwizku z koniecznoci sprawowania staej opieki nad osob legitymujc si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci albo orzeczeniem o niepenosprawnoci cznie ze wskazaniami: koniecznoci staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze znacznie ograniczon moliwoci samodzielniej egzystencji oraz koniecznoci staego wspudziau na co dzie opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiek opiekuczy przysuguje, jeeli czny dochd rodziny osoby sprawujcej opiek oraz rodziny osoby wymagajcej opieki w przeliczeniu na osob nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszcego 764z netto. Specjalny zasiek opiekuczy przysuguje w kwocie 520 z miesicznie.
Za dochd osoby sprawujcej opiek, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o wiadczeniach rodzinnych, uwaa si dochd nastpujcych czonkw rodziny: maonkw, rodzicw dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostajce na utrzymaniu dzieci w wieku do ukoczenia 25 roku ycia, a take dziecko, ktre ukoczyo 25 rok ycia legitymujce si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci, jeeli w zwizku z t niepenosprawnoci przysuguje wiadczenie pielgnacyjne lub specjalny zasiek opiekuczy; do czonkw rodziny nie zalicza si dziecka pozostajcego pod opiek opiekuna prawnego, dziecka pozostajcego w zwizku maeskim, a take penoletniego dziecka posiadajcego wasne dziecko.
Za dochd rodziny osoby wymagajcej opieki, uwaa si dochd nastpujcych czonkw rodziny:
 1. w przypadku gdy osoba wymagajca opieki jest maoletnia:
  • osoby wymagajcej opieki,
  • rodzicw osoby wymagajcej opieki,
  • maonka rodzica osoby wymagajcej opieki,
  • osoby, z ktr rodzic osoby wymagajcej opieki wychowuje wsplne dziecko,
  • pozostajcych na utrzymaniu osb, o ktrych mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukoczenia 25. roku ycia
  - z tym e do czonkw rodziny nie zalicza si dziecka pozostajcego pod opiek opiekuna prawnego, dziecka pozostajcego w zwizku maeskim, penoletniego dziecka posiadajcego wasne dziecko, a take rodzica osoby wymagajcej opieki zobowizanego tytuem wykonawczym pochodzcym lub zatwierdzonym przez sd do alimentw na jej rzecz.
 2. w przypadku gdy osoba wymagajca opieki jest penoletnia:
  • osoby wymagajcej opieki,
  • maonka osoby wymagajcej opieki,
  • osoby, z ktr osoba wymagajca opieki wychowuje wsplne dziecko,
  • pozostajcych na utrzymaniu osb, o ktrych mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukoczenia 25. roku ycia
  - z tym e do czonkw rodziny nie zalicza si dziecka pozostajcego pod opiek opiekuna prawnego, dziecka pozostajcego w zwizku maeskim, a take penoletniego dziecka posiadajcego wasne dziecko.
Specjalny zasiek opiekuczy nie przysuguje, jeeli:
 1. osoba sprawujca opiek:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytuu mierci maonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego wiadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiku staego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego, zasiku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego,
  • podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytuw,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiku opiekuczego lub wiadczenia pielgnacyjnego,
  • legitymuje si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci.
 2. osoba wymagajca opieki zostaa umieszczona w rodzinie zastpczej z wyjtkiem rodziny zastpczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w zwizku z koniecznoci ksztacenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placwce zapewniajcej caodobow opiek, w tym w specjalnym orodku szkolno-wychowawczym, z wyjtkiem podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz, i korzysta w niej z caodobowej opieki przez wicej ni 5 dni w tygodniu;
 3. na osob wymagajc opieki inna osoba ma ustalone prawo do wczeniejszej emerytury;
 4. czonek rodziny osoby sprawujcej opiek ma ustalone prawo do dodatku do zasiku rodzinnego, o ktrym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiku opiekuczego lub wiadczenia pielgnacyjnego;
 5. na osob wymagajc opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiku rodzinnego, o ktrym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiku opiekuczego lub prawo do wiadczenia pielgnacyjnego;
 6. na osob wymagajc opieki czonek rodziny jest uprawniony za granic do wiadczenia na pokrycie wydatkw zwizanych z opiek, chyba e przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.
  Pobierz wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego <<pobierz>> (60.1 KB)
Wygenerowano w sekund: 0.01
12,992,468 unikalne wizyty