Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Wymagane dokumenty

 1. Do wniosku o zasiek rodzinny naley doczy odpowiednio:
  1. zawiadczenie szkoy albo owiadczenie o uczszczaniu dziecka do szkoy - w przypadku gdy dziecko ukoczyo 18. rok ycia;
  2. zawiadczenie szkoy wyszej albo owiadczenie o uczszczaniu do szkoy wyszej - w przypadku osoby uczcej si lub osoby legitymujcej si orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepenosprawnoci, jeeli osoba uczy si w szkole wyszej;
  3. dokumenty stwierdzajce wysoko dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
   • owiadczenia czonkw rodziny o dochodach osignitych w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy, innych ni dochody podlegajce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych na zasadach okrelonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.);
   • owiadczenia czonkw rodziny rozliczajcych si na podstawie przepisw o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne o dochodzie osignitym w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy;
   • zawiadczenie waciwego organu gminy, nakaz patniczy albo owiadczenie o wielkoci gospodarstwa rolnego wyraonej w hektarach przeliczeniowych oglnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy;
   • umow dzierawy - w przypadku oddania czci lub caoci znajdujcego si w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzieraw, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisw o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzieraw w zwizku z pobieraniem renty okrelonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich ze rodkw pochodzcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
   • umow o wniesieniu wkadw gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do uytkowania przez rolnicz spdzielni produkcyjn,
   • odpis podlegajcego wykonaniu orzeczenia sdu zasdzajcego alimenty na rzecz osb w rodzinie lub poza rodzin lub odpis protokou posiedzenia zawierajcego tre ugody sdowej, lub odpis zatwierdzonej przez sd ugody zawartej przed mediatorem, zobowizujcych do alimentw na rzecz osb w rodzinie lub poza rodzin,
   • przekazy lub przelewy pienine dokumentujce wysoko zapaconych alimentw, jeeli czonkowie rodziny s zobowizani orzeczeniem sdu, ugod sdow lub ugod zawart przed mediatorem do ich pacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
   • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymaa alimentw albo otrzymaa je w wysokoci niszej od ustalonej w orzeczeniu sdu, ugodzie sdowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
    • zawiadczenie organu prowadzcego postpowanie egzekucyjne o cakowitej lub czciowej bezskutecznoci egzekucji alimentw, a take o wysokoci wyegzekwowanych alimentw, lub
    • informacj waciwego sdu lub waciwej instytucji o podjciu przez osob uprawnion czynnoci zwizanych z wykonaniem tytuu wykonawczego za granic albo o niepodjciu tych czynnoci, w szczeglnoci w zwizku z brakiem podstawy prawnej do ich podjcia lub brakiem moliwoci wskazania przez osob uprawnion miejsca zamieszkania dunika alimentacyjnego za granic, jeeli dunik zamieszkuje za granic,
   • dokument okrelajcy dat utraty dochodu oraz wysoko utraconego dochodu,
   • dokument okrelajcy wysoko dochodu uzyskanego przez czonka rodziny oraz liczb miesicy, w ktrych dochd by osigany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy,
   • dokument okrelajcy wysoko dochodu uzyskanego przez czonka rodziny z miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym dochd zosta osignity - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy;
  4. odpis zupeny lub skrcony aktw zgonu rodzicw lub odpis podlegajcego wykonaniu orzeczenia sdu zasdzajcego alimenty lub odpis protokou posiedzenia zawierajcego tre ugody sdowej, lub odpis zatwierdzonej przez sd ugody zawartej przed mediatorem zobowizujcych do alimentw;
  5. kart pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywajcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stay, zezwolenia na pobyt rezydenta dugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwizku z okolicznociami, o ktrych mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z pn. zm.), lub w zwizku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodcy lub ochrony uzupeniajcej;
  6. kart pobytu i decyzj o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadajcego kart pobytu z adnotacj "dostp do rynku pracy";
  7. odpis prawomocnego orzeczenia sdu orzekajcego rozwd lub separacj albo odpis zupeny lub skrcony aktu zgonu maonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowujcej dziecko;
  8. odpis zupeny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
  9. odpis prawomocnego orzeczenia sdu oddalajcego powdztwo o roszczenia alimentacyjne;
  10. odpis prawomocnego orzeczenia sdu zobowizujcego jednego z rodzicw do ponoszenia cakowitych kosztw utrzymania dziecka;
  11. odpis prawomocnego postanowienia sdu orzekajcego przysposobienie lub zawiadczenie sdu rodzinnego lub orodka adopcyjnego o prowadzonym postpowaniu sdowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  12. orzeczenie sdu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  13. inne dokumenty, w tym owiadczenia, niezbdne do ustalenia prawa do zasiku rodzinnego oraz dodatkw do zasiku rodzinnego.
 2. Osoba ubiegajca si o przyznanie dodatku do zasiku rodzinnego z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego skada wniosek o zasiek rodzinny, do ktrego docza odpowiednio:
  1. zawiadczenie pracodawcy albo owiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej szeciomiesicznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezporednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
  2. zawiadczenie placwki zapewniajcej caodobow opiek, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w ktrych korzysta w niej z caodobowej opieki, albo owiadczenie o niekorzystaniu przez wicej ni 5 dni w tygodniu z caodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placwce zapewniajcej caodobow opiek, w tym w specjalnym orodku szkolno-wychowawczym;
  3. inne dokumenty, w tym owiadczenia, niezbdne do ustalenia prawa do dodatku do zasiku rodzinnego z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
 3. Osoba ubiegajca si o przyznanie dodatku do zasiku rodzinnego z tytuu podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiek rodzinny docza odpowiednio:
  1. zawiadczenie szkoy albo owiadczenie o uczszczaniu dziecka do szkoy poza miejscem zamieszkania;
  2. zawiadczenie albo owiadczenie potwierdzajce tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
  3. inne dokumenty, w tym owiadczenia, niezbdne do ustalenia prawa do dodatku do zasiku rodzinnego z tytuu podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 4. Osoba ubiegajca si o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytuu urodzenia si dziecka do wniosku o zasiek rodzinny docza odpowiednio:
  1. dokumenty, o ktrych mowa w punkcie 1 ust.3, 5-8, 11 i 12;
  2. inne dokumenty, w tym owiadczenia, niezbdne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytuu urodzenia si dziecka.
 5. Osoba ubiegajca si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego do wniosku o zasiek rodzinny docza odpowiednio:
  1. dokumenty, o ktrych mowa w punkcie 1 ust.3, 5 i 6;
  2. zawiadczenie albo owiadczenie, o ktrych mowa w punkcie. 2 ust.2;
  3. inne dokumenty, w tym owiadczenia, niezbdne do ustalenia prawa do specjalnego zasiku opiekuczego.
 6. Osoba ubiegajca si o ustalenie prawa do wiadczenia pielgnacyjnego do wniosku docza odpowiednio:
  1. zawiadczenie albo owiadczenie, o ktrych mowa w w punkcie. 2 ust.2;
  2. inne dokumenty, w tym owiadczenia, niezbdne do ustalenia prawa do wiadczenia pielgnacyjnego.
 7. Postpowanie w sprawie o przyznanie wiadcze rodzinnych na wniosek osoby, ktra nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta waciwy ze wzgldu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku osoba ubiegajca si docza dokument potwierdzajcy tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
 8. W przypadku gdy czonek rodziny ma zobowizania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu czonka rodziny odejmuje si kwot alimentw zapaconych na rzecz tej osoby.
 9. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego dochd rodziny ustala si na podstawie przecitnej liczby hektarw przeliczeniowych znajdujcych si w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy.
 10. W przypadku gdy czonek rodziny osiga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje si ich przeliczenia na podstawie redniego kursu walut obcych ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z ktrego dochd czonkw rodziny stanowi podstaw ustalenia prawa do wiadcze rodzinnych. W przypadku gdy czonek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochd, ktrego nie osiga w roku kalendarzowym stanowicym podstaw ustalenia prawa do wiadcze rodzinnych, przeliczenia tego dochodu dokonuje si na podstawie redniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym dochd zosta osignity.
 11. W przypadku gdy maonek osoby otrzymujcej wiadczenia rodzinne lub ubiegajcej si o wiadczenia rodzinne zagin, osoba skadajca wniosek o wiadczenia rodzinne do wniosku docza zawiadczenie waciwej w sprawie jednostki Policji o przyjciu zgoszenia zaginicia maonka, a w przypadku cudzoziemcw - waciwej instytucji. Ustalajc dochd rodziny, nie uwzgldnia si dochodu uzyskiwanego przez zaginionego maonka, a ustalajc dochd w przeliczeniu na osob w rodzinie, nie uwzgldnia si tego maonka.
Wygenerowano w sekund: 0.01
13,001,788 unikalne wizyty