Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

wiadczenie rodzicielskie

Wymagane dokumenty
 • prawomocne orzeczenie sdu rodzinnego stwierdzajce przysposobienie lub zawiadczenie sdu rodzinnego lub orodka adopcyjnego o prowadzonym postpowaniu sdowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty potwierdzajce spenianie warunkw do przyznania wiadczenia rodzicielskiego;
 • owiadczenie dotyczce formy wypacania wiadcze.

Osoby uprawnione do wiadczenia
wiadczenie rodzicielskie bdzie przysugiwa osobom, ktre urodziy dziecko, a ktre nie otrzymuj zasiku macierzyskiego lub uposaenia macierzyskiego.
Uprawnionymi do pobierania tego wiadczenia s wic m.in.
 • osoby bezrobotne (niezalenie od tego, czy s zarejestrowani w urzdzie pracy),
 • studenci,
 • rolnicy,
 • osoby wykonujce prac na podstawie umw cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieo),
 • osoby zatrudnione lub prowadzce pozarolnicz dziaalno gospodarcz.
wiadczenie rodzicielskie przysuguje:
 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom:
 • do ktrych stosuje si przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego,
 • jeeli wynika to z wicych Rzeczpospolit Polsk umw dwustronnych o zabezpieczeniu spoecznym,
 • przebywajcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stay, zezwolenia na pobyt rezydenta dugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwizku z okolicznociami, o ktrych mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w zwizku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodcy lub ochrony uzupeniajcej, jeeli zamieszkuj z czonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadajcym kart pobytu z adnotacj "dostp do rynku pracy", z wyczeniem obywateli pastw trzecich, ktrzy uzyskali zezwolenie na prac na terytorium pastwa czonkowskiego na okres nieprzekraczajcy szeciu miesicy, obywateli pastw trzecich przyjtych w celu podjcia studiw oraz obywateli pastw trzecich, ktrzy maj prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
 • jeeli zamieszkuj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasikowy, w ktrym otrzymuj wiadczenia rodzinne, chyba e przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy midzynarodowe o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z pn. zm.) zwanej dalej "ustaw".
Wniosek o przyznanie wiadczenia rodzicielskiego moe zoy:
 • matka lub ojciec dziecka;
 • opiekun faktyczny dziecka w przypadku objcia opiek dziecka w wieku do ukoczenia 7. roku ycia, a w przypadku dziecka wobec, ktrego podjto decyzj o odroczeniu obowizku szkolnego - do ukoczenia 10. roku ycia;
 • rodzina zastpcza, z wyjtkiem rodziny zastpczej zawodowej, w przypadku objcia opiek dziecka w wieku do ukoczenia 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec ktrego podjto decyzj o odroczeniu- do ukoczenia 10. roku ycia;
 • osoba, ktra przysposobia dziecko, w przypadku objcia opiek dziecka w wieku do ukoczenia 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec ktrego podjto decyzj o odroczeniu obowizku szkolnego - do ukoczenia 10. roku ycia.
Pobierz wniosek o ustalenie prawa do wiadczenia rodzicielskiego <<pobierz>> (92.2 KB)
Wygenerowano w sekund: 0.01
12,996,115 unikalne wizyty