Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

wiadczenia niepienine


Usugi opiekucze

Komu przysuguj:
Osobom samotnym, ktre z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj pomocy innych osb, a pomocy tej s pozbawione. Usugi opiekucze mog by przyznane rwnie osobom, ktre wymagaj pomocy innych osb, a rodzina nie moe takiej pomocy zapewni.
Zakres usug opiekuczych:
Usugi opiekucze obejmuj:
 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb yciowych,
 • opiek higieniczn,
 • zalecon przez lekarza pielgnacj
 • w miar moliwoci rwnie zapewnienie kontaktw z otoczeniem,
 • usugi gospodarcze np.: zaatwianie spraw w urzdach, pomoc w robieniu zakupw, sprztanie, gotowanie,
 • usugi pielgnacyjne np.: kpanie, ubieranie, mycie, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleyn,

Specjalistyczne usugi opiekucze s to usugi dostosowane do szczeglnych potrzeb wynikajcych z rodzaju schorzenia lub niepenosprawnoci np.: rehabilitacja fizyczna, terapia. S one wiadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem np.: pielgniarki, rehabilitantw, terapeutw.
Jak stara si o usugi opiekucze
Naley zgosi si do Orodka Pomocy Spoecznej w miejscu zamieszkania. Po zgoszeniu zapotrzebowania na usugi (przez osob zainteresowan lub rodzin osoby wymagajcej opieki, jeeli nie jest ona w stanie sama zapewni pomocy bliskiej osobie) pracownik socjalny przeprowadza wywiad rodowiskowy. Celem wywiadu jest ustalenie pooenia materialnego podopiecznego a take zakresu usug.
Jeli z charakteru i zakresu usug wynika potrzeba dokonania oceny stanu zdrowia, wymagane jest, aby osoba zainteresowana przedoya zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniajce korzystanie z usug opiekuczych i zalecon przez lekarza pielgnacj.
Gmina (OPS) organizuje i przyznaje pomoc w formie usug uwzgldniajc zgoszone potrzeby i moliwoci ich realizacji. Obowizkiem gminy jest zapewnienie usug opiekuczych, w tym specjalistycznych.
W decyzji przyznajcej usugi okrela si rodzaj, zakres usug, wymiar dzienny wiadczonych usug, okres, przez ktry maj by wiadczone, wysoko oraz tryb pobierania opat. Gmina moe odmwi pomocy, jeeli w trakcie wywiadu rodowiskowego, okae si, i rodzina osoby wymagajcej opieki, jest w stanie sama zapewni pomoc bliskiej osobie.
Od wydanej decyzji przysuguje prawo wniesienia odwoania do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za porednictwem Kierownika orodka.
Odpatno za usugi opiekucze
Wysoko opat za usugi opiekucze zaley od:
 • miejsca zamieszkania. Zasady odpatnoci uchwalaj wadze gminy - dlatego moe zdarzy si, e dwie osoby mieszkajce w rnych gminach, mog zapaci rne sumy za tak sam usug.
 • dochodu netto przypadajcego na osob mieszkajc samotnie lub redniego dochodu na jedn osob w rodzinie. Im wikszy jest ten dochd, tym niszy jest udzia w opatach ponoszony przez OPS.

 • Sposb ustalania opat za usugi opiekucze na terenie Miasta i Gminy okrela Uchwaa Nr XXV/200/04 Rady Miejskiej Gminy Lwwek lski z dnia 22 wrzesnia 2004 roku.

  Sprawienie pogrzebu

  Pomoc spoeczna obejmuje rwnie obowizek sprawienia pogrzebu w sposb ustalony przez gmin, zgodnie z wyznaniem zmarego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem wasnym gminy o charakterze obowizkowym.

  Pomoc w postaci schronienia, posiku, odziey

  Orodek Pomocy Spoecznej udziela schronienia, posiku i niezbdnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia nastpuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dajcych schronienie (np. orodki interwencji kryzysowej, hostele). Pomoc w postaci jednego gorcego posiku dziennie przyznawana dzieciom i modziey w okresie nauki w szkole moe by realizowana w formie zakupu posikw.
Wygenerowano w sekund: 0.01
12,996,511 unikalne wizyty