Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Dodatki do zasiku rodzinnego

Dodatki do zasiku rodzinnego przysuguj tylko osobom uprawnionym do zasiku rodzinnego. Obecnie mona ubiega si o nastpujce dodatki:
Dodatek z tytuu urodzenia dziecka
Dodatek z tytuu urodzenia dziecka przysuguje jednorazowo w wysokoci 1000 z. Przysuguje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysuguje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukoczenia przez dziecko pierwszego roku ycia, jeeli nie zosta przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystpienia o przysposobienie wicej ni jednego dziecka lub urodzenia wicej ni jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysuguje na kade dziecko. Wniosek o dodatek, o ktrym mowa w art. 9, skada si do ukoczenia przez dziecko pierwszego roku ycia.

Dodatek z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Dodatek z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysuguje w wysokoci 400 z miesicznie. Przysuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeeli dziecko pozostaje pod jego faktyczn opiek, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie duej jednak ni przez okres:
 • 24 miesicy kalendarzowych;
 • 36 miesicy kalendarzowych, jeeli sprawuje opiek nad wicej ni jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • 72 miesicy kalendarzowych, jeeli sprawuje opiek nad dzieckiem legitymujcym si orzeczeniem o niepenosprawnoci albo o znacznym stopniu niepenosprawnoci.
Dodatek przysugujcy za niepene miesice kalendarzowe wypaca si w wysokoci 1/30 dodatku miesicznego za kady dzie. Kwot dodatku przysugujc za niepeny miesic zaokrgla si do 10 groszy w gr.
W przypadku rwnoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodzicw lub opiekunw prawnych dziecka przysuguje jeden dodatek.
Dodatek nie przysuguje, jeeli osoba uprawniona:
 • bezporednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawaa w stosunku pracy przez okres krtszy ni 6 miesicy;
 • podja lub kontynuuje zatrudnienie lub inn prac zarobkow ktra uniemoliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dziecko przebywa w placwce zapewniajcej caodobow opiek przez wicej ni 5 dni w tygodniu z wyjtkiem dziecka przebywajcego w zakadzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiku macierzyskiego;
 • korzysta ze wiadczenia rodzicielskiego. Obywatelom pastw czonkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza si okres zatrudnienia na terytorium pastw czonkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Dodatek z tytuu samotnego wychowywania dziecka
  Dodatek przysuguje w wysokoci 185z miesicznie na dziecko, nie wicej jednak ni 370,00 z na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymujcego si orzeczeniem o niepenosprawnoci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci kwot dodatku zwiksza si o 80 z na dziecko, nie wicej jednak ni o 160 z na wszystkie dzieci.
  Dodatek z tytuu samotnego wychowywania dziecka przysuguje samotnie wychowujcym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeeli nie zostao zasdzone wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzicw dziecka, poniewa:
  • drugi z rodzicw dziecka nie yje;
  • powdztwo o ustalenie wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicw zostao oddalone;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  Dodatek przysuguje rwnie osobie uczcej si, jeeli oboje rodzice osoby uczcej si nie yj.

  Dodatek z tytuu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  Dodatek przysuguje rodzinie wielodzietnej w wysokoci 90z miesicznie na trzecie i na nastpne dzieci uprawnione do zasiku rodzinnego. Dodatek z tytuu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

  Dodatek z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka
  Dodatek przysuguje miesicznie w wysokoci 80z na dziecko w wieku do ukoczenia 5 roku ycia i 100 z na dziecko w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia.
  Dodatek z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka przysuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a take osobie uczcej si na pokrycie zwikszonych wydatkw zwizanych z rehabilitacj lub ksztaceniem dziecka w wieku:
  • do ukoczenia 16 roku ycia, jeeli legitymuje si orzeczeniem o niepenosprawnoci,
  • powyej 16 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia, jeeli legitymuje si orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepenosprawnoci.

  Dodatek z tytuu podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  Dodatek przysuguje przez 10 miesicy w roku w okresie pobierania nauki od wrzenia do czerwca nastpnego roku kalendarzowego.
  Dodatek z tytuu podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysuguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczcej si:
  • w zwizku z zamieszkiwaniem w miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba szkoy ponadgimnazjalnej lub szkoy artystycznej, w ktrej realizowany jest obowizek szkolny i obowizek nauki, a take szkoy podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczcej si, legitymujcej si orzeczeniem o niepenosprawnoci lub o stopniu niepenosprawnoci - w wysokoci 105z miesicznie na dziecko albo
  • w zwizku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba szkoy, w przypadku dojazdu do szkoy ponadgimnazjalnej, a take szkoy artystycznej, w ktrej realizowany jest obowizek szkolny i obowizek nauki w zakresie odpowiadajcym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokoci 63 z miesicznie na dziecko.

  Dodatek z tytuu rozpoczcia roku szkolnego
  Dodatek przysuguje raz w roku, w zwizku z rozpoczciem roku szkolnego albo rocznego przygotowanie przedszkolnego, w wysokoci 100 z na dziecko.
  Dodatek z tytuu rozpoczcia roku szkolnego przysuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a take osobie uczcej si na czciowe pokrycie wydatkw zwizanych z rozpoczciem w szkole nowego roku szkolnego.


  Pobierz wniosek o ustalenie prawa do zasiku rodzinnego oraz dodatkw do zasiku rodzinnego <<pobierz>>
 • Wygenerowano w sekund: 0.01
  13,424,801 unikalne wizyty