Usługi opiekuńcze
Komu przysługują:
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a pomocy tej są pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Zakres usług opiekuńczych:
Usługi opiekuńcze obejmują:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • zaleconą przez lekarza pielęgnację
  • w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
  • usługi gospodarcze np.: załatwianie spraw w urzędach, pomoc w robieniu zakupów, sprzątanie, gotowanie,
  • usługi pielęgnacyjne np.: kąpanie, ubieranie, mycie, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleżyn,

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności np.: rehabilitacja fizyczna, terapia. Są one świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem np.: pielęgniarki, rehabilitantów, terapeutów.
Jak starać się o usługi opiekuńcze
Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Po zgłoszeniu zapotrzebowania na usługi (przez osobę zainteresowaną lub rodzinę osoby wymagającej opieki, jeżeli nie jest ona w stanie sama zapewnić pomocy bliskiej osobie) pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy. Celem wywiadu jest ustalenie położenia materialnego podopiecznego a także zakresu usług.
Jeśli z charakteru i zakresu usług wynika potrzeba dokonania oceny stanu zdrowia, wymagane jest, aby osoba zainteresowana przedłożyła zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację.
Gmina (OPS) organizuje i przyznaje pomoc w formie usług uwzględniając zgłoszone potrzeby i możliwości ich realizacji. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.
W decyzji przyznającej usługi określa się rodzaj, zakres usług, wymiar dzienny świadczonych usług, okres, przez który mają być świadczone, wysokość oraz tryb pobierania opłat. Gmina może odmówić pomocy, jeżeli w trakcie wywiadu środowiskowego, okaże się, iż rodzina osoby wymagającej opieki, jest w stanie sama zapewnić pomoc bliskiej osobie.
Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika ośrodka.
Odpłatność za usługi opiekuńcze
Wysokość opłat za usługi opiekuńcze zależy od:

  • miejsca zamieszkania. Zasady odpłatności uchwalają władze gminy – dlatego może zdarzyć się, że dwie osoby mieszkające w różnych gminach, mogą zapłacić różne sumy za taką samą usługę.
  • dochodu netto przypadającego na osobę mieszkającą samotnie lub średniego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Im większy jest ten dochód, tym niższy jest udział w opłatach ponoszony przez OPS.

Sposób ustalania opłat za usługi opiekuńcze na terenie Miasta i Gminy określa Uchwała Nr VII/72/15 Rady Miejskiej Lwówek Śląski z dnia 26 marca 2015r ze zmianami.

Sprawienie pogrzebu
Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży
Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele). Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.