Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Pomoc Spoeczna

Pomoc spoeczna jest instytucj polityki spoecznej pastwa majc na celu umoliwianie osobom i rodzinom przezwyciania trudnych sytuacji yciowych, ktrych nie s one w stanie pokona wykorzystujc wasne uprawnienia, zasoby i moliwoci.
Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysikach zmierzajcych do zaspokojenia niezbdnych potrzeb i umoliwia im ycie w warunkach odpowiadajcych godnoci czowieka. Zadaniem pomocy spoecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji yciowych, przez podejmowanie dziaa zmierzajcych do yciowego usamodzielnienia osb i rodzin oraz ich integracji ze rodowiskiem.
Pomoc spoeczn organizuj organy administracji rzdowej i samorzdowej wsppracujc w tym zakresie, na zasadach partnerstwa, z organizacjami pozarzdowymi, Kocioem Katolickim i innymi kocioami, zwizkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Gmina i powiat, obowizane zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zada pomocy spoecznej, nie mog odmwi pomocy osobie potrzebujcej, mimo istniejcego obowizku osb fizycznych lub prawnych do zaspokajania jej niezbdnych potrzeb yciowych. Rodzaj, forma i rozmiar wiadczenia powinny by odpowiednie do okolicznoci uzasadniajcych udzielenie pomocy. Potrzeby osb i rodzin powinny zosta uwzgldnione, jeeli odpowiadaj celom i mieszcz si w moliwociach pomocy spoecznej. Osoby i rodziny korzystajce z pomocy spoecznej s obowizane do wspdziaania w rozwizywaniu ich trudnej sytuacji yciowej.

Komu przysuguje pomoc spoeczna?
Prawo do wiadcze z pomocy spoecznej, jeeli umowy midzynarodowe nie stanowi inaczej, przysuguje:
  • osobom posiadajcym obywatelstwo polskie majcym miejsce zamieszkania i przebywajcym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcom majcym miejsce zamieszkania i przebywajcym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadajcym zezwolenie na osiedlenie si, zgod na pobyt tolerowany lub status uchodcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej;
  • obywatelom pastw czonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywajcym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktrzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Kryterium dochodowe i sposb obliczania dochodu Prawo do wiadcze pieninych z pomocy spoecznej przysuguje:
  • osobie samotnie gospodarujcej, ktrej dochd nie przekracza kwoty 701 z, zwanym dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujcej;
  • osobie w rodzinie, w ktrej dochd na osob nie przekracza kwoty 528 z, zwanym dalej kryterium dochodowym na osob w rodzinie;
  • rodzinie, ktrej dochd nie przekracza sumy kwot wymienionych kryterium dochodowego na osob w rodzinie, zwanej dalej kryterium dochodowym w rodzinie.
Dochd oznacza sum miesicznych przychodw z miesica poprzedzajcego zoenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesica, w ktrym wniosek zosta zoony, bez wzgldu na tytu i rdo ich uzyskania, jeeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszon o miesiczne obcienie podatkiem dochodowym od osb fizycznych, skadki na ubezpieczenie zdrowotne okrelone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia spoeczne okrelone w odrbnych przepisach oraz kwot alimentw wiadczonych na rzecz innych osb. W odniesieniu do osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz:
  • opodatkowan podatkiem dochodowym od osb fizycznych na zasadach okrelonych w przepisach o podatku dochodowym od osb fizycznych - za dochd przyjmuje si przychd z tej dziaalnoci pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obcienie podatkiem nalenym i skadkami na ubezpieczenie zdrowotne okrelonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwizane z prowadzeniem tej dziaalnoci oraz odliczonymi od dochodu skadkami na ubezpieczenie spoeczne niezaliczonymi do kosztw uzyskania przychodw, okrelonymi w odrbnych przepisach,
  • opodatkowan na zasadach okrelonych w przepisach o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne - za dochd przyjmuje si zadeklarowan podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne, a jeeli z tytuu prowadzenia tej dziaalnoci nie istnieje obowizek ubezpieczenia spoecznego, przyjmuje si kwot najniszej podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne.
Zasada udzielania pomocy spoecznej
Pomocy spoecznej udziela si midzy innymi z powodu ubstwa, sieroctwa, bezdomnoci, bezrobocia, niepenosprawnoci, potrzeby ochrony macierzystwa lub wielodzietnoci, dugotrwaej choroby, bezradnoci w sprawach opiekuczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (zwaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepenych), braku umiejtnoci w przystosowaniu do ycia modziey opuszczajcej placwki opiekuczo-wychowawcze, trudnoci w integracji osb, ktre otrzymay status uchodcy, alkoholizmu lub narkomanii, trudnoci w przystosowaniu do ycia po opuszczeniu zakadu karnego, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klski ywioowej bd ekologicznej lub innych okolicznoci uzasadniajcych udzielenie pomocy spoecznej.
wiadczenia udzielane s na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgod osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc spoeczna moe te by udzielona z urzdu.
Podstaw przyznania wiadczenia jest wywiad rodowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegajcej si o pomoc. Natomiast podstaw ustalenia danych osoby ubiegajcej si o wiadczenie, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowi odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczeglnoci: dowd osobisty, orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osb, ktre uzyskay takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 roku, lub po tej dacie - decyzja organu rentowego przyznajca wiadczenie z ubezpieczenia spoecznego albo zawiadczenie o stopniu niepenosprawnoci, wydane na podstawie odrbnych przepisw, zawiadczenie pracodawcy o wysokoci wynagrodzenia z tytuu zatrudnienia, po potrceniu zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych, dowd otrzymywania emerytury lub renty, zawiadczenie ze szkoy o kontynuowaniu przez dziecko nauki, owiadczenie, e dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoy, owiadczenie o stanie majtkowym, decyzja urzdu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osob bezrobotn, legitymacja ubezpieczeniowa ZUS (do wgldu). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania wiadczenia wydawane s w formie pisemnej.
Wygenerowano w sekund: 0.01
12,995,546 unikalne wizyty